Předběžné otázky podané NSS

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru následující otázku:

Musí být čl. 138 odst. 1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty vykládán v intencích rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. 12. 2021 ve věci C-154/20, Kemwater ProChemie, EU:C:2021:989, v tom smyslu, že uplatnění nároku na osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) při dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie musí být odepřeno, aniž je správce daně povinen prokazovat, že dodavatel zboží byl účasten podvodu na DPH, jestliže dodavatel neprokázal dodání zboží konkrétnímu příjemci v jiném členském státě EU v postavení osoby povinné k dani uvedenému na daňových dokladech, ačkoli s ohledem na skutkové okolnosti a informace, jež osoba povinná k dani poskytla, jsou k dispozici údaje potřebné k ověření, že skutečný příjemce v jiném členském státě EU toto postavení měl?

Nejvyšší správní soud položil předběžnou otázku usnesením ze dne 26. 10. 2022, č. j. 4 Afs 291/2021-34.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru následující otázku:

Dochází při ověřování platnosti interoperabilních certifikátů o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním covid-19 vydávaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19, které jsou Českou republikou používány pro vnitrostátní účely, národní aplikací „čTečka“ k automatizovanému zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odrážky 2) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a je tak dána věcná působnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení?

Nejvyšší správní soud předběžnou otázku položil usnesením ze dne 12. 10. 2022, č. j. 8 Ao 7/2022-71.

 

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku:

Brání článek 2 ve spojení s článkem 12 písm. a) a c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008, o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, takové vnitrostátní judikatuře, dle níž ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti?

Předběžnou otázku Nejvyšší správní soud položil usnesením ze dne 11. 2. 2021, čj. 10 Ads 262/2020-34.

Řízení před Soudním dvorem byla přidělena spisová značka C-101/21.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku:

Má být čl. 3 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) vykládán tak, že se „podstatnou změnou“ zařízení rozumí i prodloužení doby skládkování na skládce odpadu, aniž by se současně měnily maximální schválené rozměry skládky nebo její celková možná kapacita?

Předběžnou otázku Nejvyšší správní soud položil usnesením ze dne 20. 1. 2021, čj. 10 As 322/2020-69.

Řízení před Soudním dvorem byla přidělena spisová značka C-43/21.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžné otázky:

1/ Jsou výrobky podléhající spotřební dani přepravovány v režimu s podmíněným osvobozením od daně ve smyslu čl. 4 písm. c) směrnice Rady 92/12/EHS za situace, kdy celní úřad jednoho členského státu souhlasil s přepravou výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně ze skladu s daňovým dozorem k registrovanému hospodářskému subjektu se sídlem v jiném členském státu, ačkoliv nebyly objektivně splněny podmínky pro přepravu výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně, neboť bylo později v průběhu řízení prokázáno, že registrovaný hospodářský subjekt o přepravě výrobků z důvodu podvodu třetích osob ničeho nevěděl?

2/ Brání poskytnutí jistoty na spotřební daň ve smyslu čl. 15 odst. 3 směrnice Rady 92/12/EHS vydané za jiným účelem než je přeprava výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi skladem s daňovým dozorem a registrovaným hospodářským subjektem se sídlem v jiném členském státě tomu, aby byla řádně zahájena doprava v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, jestliže poskytnutí jistoty bylo na průvodních dokladech pro přepravu výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně pro registrovaný hospodářský subjekt vyznačeno a celním orgánem členského státu potvrzeno?

Předběžné otázky Nejvyšší správní soud položil usnesením ze dne 16. 12. 2020, čj. 8 Afs 313/2018-56.

Soudní dvůr rozhodl následovně:

Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, ve znění směrnice Rady 94/74/ES ze dne 22. prosince 1994, musí být vykládána v tom smyslu, že odeslání výrobků podléhajících spotřební dani oprávněným skladovatelem za použití průvodního dokladu a s poskytnutím povinné jistoty představuje přepravu výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně ve smyslu čl. 4 písm. c) této směrnice, přestože z důvodu podvodného jednání třetích osob příjemce vyznačený v tomto průvodním dokladu a v této jistotě neví o tom, že jsou mu tyto výrobky odesílány, a to do okamžiku, než je tato skutečnost nebo jiná nesrovnalost či porušení předpisů zjištěna příslušnými orgány dotyčného členského státu.

Okolnost, že povinná jistota poskytnutá oprávněným skladovatelem pro účely tohoto odeslání uvádí název oprávněného příjemce, nikoli však jeho postavení jako registrovaného hospodářského subjektu, nemá vliv na řádnost této přepravy.

Rozsudek ze dne 24. března 2022 ve věci C-711/20 TanQuid Polska proti Generálnímu ředitelství cen je dostupný zde.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžné otázky:

1/ Jsou součástí „chovného hejna“ ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 865/2006, o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy, exempláře, které jsou rodiči exemplářů chovaných příslušným chovatelem, ačkoliv ten je nikdy nevlastnil ani nedržel? 2. Pokud je odpověď na první otázku taková, že rodičovské exempláře nejsou součástí chovného hejna, jsou příslušné orgány oprávněny při zkoumání splnění podmínky podle čl. 54 odst.

2/ nařízení Komise (ES) č. 865/2006, spočívající v legálním založení hejna, které zároveň nepoškozuje přežití volně žijících exemplářů, prověřovat původ těchto rodičovských exemplářů, a z něj usuzovat, zda bylo chovné hejno založeno v souladu s pravidly obsaženými v čl. 54 odst. 2 tohoto nařízení?

3/ Lze brát při zkoumání splnění podmínky podle čl. 54 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 865/2006, spočívající v legálním založení hejna, které zároveň nepoškozuje přežití volně žijících exemplářů, na zřetel další okolnosti věci (zejména dobrá víra při převodu exemplářů a legitimní očekávání, že s jejich případnými potomky bude možné obchodovat, případně i méně přísná zákonná úprava účinná v České republice před přistoupením k Evropské unii)?

Předběžné otázky Nejvyšší správní soud položil usnesením ze dne 25. 11. 2020, čj. 8 As 175/2018-45.

Řízení před Soudním dvorem byla přidělena spisová značka C-659/20.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžné otázky:

1/ Je v souladu se směrnicí 2006/112/ES, pokud je uplatnění práva na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podmíněno splněním povinnosti osoby povinné k dani prokázat, že jí přijaté zdanitelné plnění bylo poskytnuto jinou konkrétní osobou povinnou k dani?

2/ Pokud je odpověď na první otázku kladná a osoba povinná k dani uvedenou důkazní povinnost nesplní, lze odepřít právo na odpočet daně na vstupu, aniž by bylo prokázáno, že tato osoba povinná k dani věděla anebo mohla vědět, že pořízením zboží nebo služeb se účastní daňového podvodu?

Předběžné otázky Nejvyšší správní soud položil usnesením ze dne 11. 3. 2020, čj. 1 Afs 334/2017-54.

Soudní dvůr rozhodl, že:

"Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládána v tom smyslu, že uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) zaplacené na vstupu musí být odepřeno, aniž je správce daně povinen prokazovat, že se osoba povinná k dani dopustila podvodu na DPH nebo že věděla či vědět měla, že plnění, jehož se dovolává na podporu nároku na odpočet daně, bylo součástí takového podvodu, jestliže skutečný dodavatel daného zboží či služeb nebyl identifikován a tato osoba povinná k dani nepodá důkaz o tom, že tento dodavatel měl postavení osoby povinné k dani, to však za podmínky, že s ohledem na skutkové okolnosti a informace, jež osoba povinná k dani poskytla, nejsou k dispozici údaje potřebné k ověření, že skutečný dodavatel toto postavení měl."

Rozsudek ze dne 9. prosince 2021 ve věci C-154/20 Kemwater ProChemie proti Odvolacímu finančnímu ředitelství je dostupný zde.

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2022, čj. 1 Afs 334/2017-54.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžné otázky:

1/ Použije se článek 56 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie na vnitrostátní právní předpis (obecně závaznou vyhlášku obce), který v části jedné obce zakazuje určitou službu, jen proto, že část zákazníků tímto předpisem dotčeného poskytovatele služby může pocházet či pochází z jiného členského státu Evropské unie?

Pokud ano, postačuje pro aplikovatelnost článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie pouhé tvrzení možnosti výskytu zákazníků z jiného členského státu, anebo je poskytovatel služby povinen dokázat reálné poskytování služeb zákazníkům pocházejících z jiných členských států?

2/ Je pro odpověď na první položenou otázku jakkoliv relevantní, že:

a)     Potenciální omezení svobody poskytování služeb je výrazně limitováno, a to jak geograficky, tak i věcně (potenciální aplikovatelnost výjimky de minimis);

b)     Není patrné, že by vnitrostátní právní předpis upravoval odlišným způsobem, právně nebo fakticky, postavení subjektů poskytujících služby především občanům jiných členských států Evropské unie, na straně jedné, a subjektů zaměřujících se na domácí klientelu, na straně druhé? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 3. 2019, čj. 5 As 177/2016-61

Soudní dvůr rozhodl, následovně:

"Článek 56 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že se použije na situaci společnosti usazené v jednom členském státě, která pozbyla povolení k provozování hazardních her poté, co v tomto členském státě vstoupil v účinnost právní předpis určující místa, na nichž mohou být provozovány takové hry, a použitelný bez rozdílu na všechny poskytovatele provozující svou činnost na území tohoto členského státu bez ohledu na to, zda poskytují služby tuzemským státním příslušníkům nebo státním příslušníkům ostatních členských států, když část jejích zákazníků pochází z jiného členského státu, než ve kterém je usazena."

Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 12. 2020 ve věci C-311/19 je dostupný zde.

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2021, čj. 5 As 177/2016-161.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku:

Je v souladu s unijním právem, a především s principem neutrality DPH, opatření členského státu, které podmiňuje vyměření a výplatu části nárokovaného odpočtu DPH ukončením řízení o všech zdanitelných plněních v daném zdaňovací období?

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 31. 5. 2018, čj. 1 Afs 271/2017-56

Soudní dvůr rozhodl následovně:

"Články 179, 183 a 273 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, posuzované ve světle zásady daňové neutrality, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která neumožňuje, aby daňový orgán před skončením daňové kontroly týkající se přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), ve kterém je za určité zdaňovací období vykázán nadměrný odpočet, připustil vrácení části tohoto nadměrného odpočtu vztahující se k plněním, která k okamžiku zahájení této kontroly nejsou jejím rozsahem dotčena, pakliže není možné jasně, přesně a jednoznačně určit, že bez ohledu na výsledek této kontroly bude nadále existovat nadměrný odpočet DPH, jehož částka přitom může být případně nižší než částka vztahující se k plněním, jež nejsou rozsahem této kontroly dotčena, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu."

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 5. 2020 ve věci C-446/18 je dostupný zde.

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2020, čj. 1 Afs 271/2017-191

 

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžné otázky:

1. Lze pod pojem svoboda usazování ve smyslu čl. 49 Smlouvy o fungování Evropské unie podřadit bez dalšího pouze přemístění místa vedení společnosti z jednoho členského státu do jiného členského státu?

2. V případě kladné odpovědi na první otázku, je v rozporu s čl. 49 a čl. 52 a čl.  54 a Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud vnitrostátní úprava neumožňuje subjektu z jiného členského státu při přesunu místa výkonu podnikatelské činnosti, resp. přesunu místa vedení do České republiky uplatnit daňovou ztrátu vzniklou  v tomto jiném členském státě?

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 31. 5. 2018, čj. 5 Afs 138/2017-26

Soudní dvůr rozhodl následovně:

"1/ Článek 49 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že společnost založená podle práva jednoho členského státu, která přemístí místo svého skutečného vedení do jiného členského státu, aniž má toto přemístění vliv na její postavení jakožto společnosti založené podle práva prvně uvedeného členského státu, se může tohoto článku dovolávat k napadení rozhodnutí, kterým jí byl ve druhém členském státě odepřen převod ztrát vzniklých před tímto přemístěním.

2/ Článek 49 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu vylučující možnost, aby společnost, která místo svého skutečného vedení, a tím pádem i svou daňovou rezidenci přemístila do tohoto členského státu, uplatnila daňovou ztrátu, která jí před tímto přemístěním vznikla v jiném členském státě, v němž si tato společnost ponechává své sídlo."

Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. 2. 2020 ve věci C-405/18 je dostupný zde.

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2020, čj. 5 Afs 138/2017-79.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžné otázky týkající se výkladu článků 131 a 146 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ve věci odmítnutí daňových orgánů osvobodit zboží odeslané mimo Evropskou unii od daně z přidané hodnoty.

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. 3. 2018, čj. 8 Afs 252/2016-60

Soudní dvůr rozhodl, že:

"Článek 146 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ve spojení s článkem 131 této směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby ustanovení vnitrostátní právní úpravy podmiňovalo osvobození od daně z přidané hodnoty vztahující se na zboží určené k vývozu mimo Evropskou unii tím, že toto zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, je-li prokázáno, že věcné podmínky pro osvobození od daně, a zejména podmínka, aby předmětné zboží skutečně opustilo území Unie, jsou splněny."

Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. března 2019, C-275/18, naleznete zde.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie v rámci sporu mezi společností A-PACK CZ s. r. o. a Odvolacím finančním ředitelstvím předběžné otázky týkající se výkladu zásad daňové neutrality a proporcionality a čl. 90 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Odvolací finanční ředitelství odmítlo společnosti A-PACK CZ s. r. o. opravu výše daně z přidané hodnoty odvedené v případě nesplacených pohledávek, které jsou z důvodu dlužníkova úpadku považovanány za nevymahatelné. 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 1. 2018, čj. 10 Afs 71/2016-44

Soudní dvůr rozhodl, že "[č]lánek 90 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava ve věci v původním řízení, která stanoví, že plátce daně nemůže provést opravu základu daně z přidané hodnoty (DPH) v případě celkového nebo částečného nezaplacení částky, kterou měl dlužník zaplatit z titulu plnění podléhajícího DPH, pokud již tento dlužník není plátcem DPH".

Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 5. 2019, sp. zn. C-127/18, je dostupný zde.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku:

Brání výklad čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU (Úř. věst. L 180, 29. 6. 2013, s. 96) ve spojení s čl. 6 a 47 Listiny základních práv Evropské unie takové vnitrostátní právní úpravě, která znemožňuje Nejvyššímu správnímu soudu přezkoumat soudní rozhodnutí ve věcech zajištění cizince poté, co je cizinec ze zajištění propuštěn?  

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 11. 2017, čj. 10 Azs 252/2017-43

Žádost o předběžnou otázku byla usnesením ze dne 31. 1. 2019, čj. 10 Azs 252/2017-68, vzata zpět, neboť sporné ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 41/17

Věc C-704/17 byla usnesením ze dne 8. 3. 2019 vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku v rámci sporu ve věci odpočtu daně z přidané hodnoty v souvislosti s pořizováním pohonných hmot, přepravovaných v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně z Rakouska do České republiky, od českých dodavatelů.

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 6. 2017, čj. 9 Afs 137/2016-60

Soudní dvůr rozhodl, že:

"1) Článek 2 odst. 1 písm. b) bod iii) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že se použije na pořízení uvnitř Společenství v případě výrobků podléhajících spotřební dani, z nichž lze vybírat spotřební daň na území členského státu určení zásilky nebo přepravy těchto výrobků, uskutečněná osobou povinnou k dani, jejíž ostatní pořízení nejsou předmětem daně z přidané hodnoty podle čl. 3 odst. 1 této směrnice.

2) Článek 2 odst. 1 písm. b) bod iii) směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě existence řetězce po sobě následujících plnění, která vedla jen k jedné přepravě výrobků podléhajících spotřební dani uvnitř Společenství v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, nemůže být pořízení uskutečněné subjektem povinným zaplatit spotřební daň v členském státě určení zásilky nebo přepravy těchto výrobků kvalifikováno jako pořízení uvnitř Společenství podléhající dani z přidané hodnoty podle tohoto ustanovení, jestliže tato přeprava nemůže být tomuto pořízení přičtena.

3) Článek 2 odst. 1 písm. b) bod i) směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě existence řetězce po sobě následujících pořízení, jež se týkala týchž výrobků podléhajících spotřební dani a vedla jen k jedné přepravě těchto výrobků uvnitř Společenství v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, není okolnost, že jsou tyto výrobky přepravovány v tomto režimu, rozhodující pro určení, kterému pořízení musí být přeprava přičtena, aby toto pořízení bylo předmětem daně z přidané hodnoty podle tohoto ustanovení."

Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. C-414/17, je dostupný zde.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku:

Spadají pod čl. 2 odst. 1 bod 3 písm. c) ve spojení s čl. 3 bod 7 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/60/ES, o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, i osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti prodávají obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku založené za účelem prodeje (tzv. ready-made společnosti), jejichž prodej realizují převodem podílu v prodávané dceřiné společnosti? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 2. 12. 2016, čj. 9 As 176/2016-50

Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. 1. 2018, sp. zn. C-676/16, je dostupný zde.

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2018, čj. 9 As 176/2016-121.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku, která se týkala výkladu a platnosti čl. 14 odst. 4 až 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany, z hlediska čl. 78 odst. 1 SFEU, čl. 6 odst. 3 SEU a čl. 18 Listiny základních práv Evropské unie. Žádost o předběžnou otázku byla předložena v rámci sporu mezi M a Ministerstvem vnitra ve věci rozhodnutí, kterým byl M. odňat azyl. 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 16. 6. 2016, čj. 5 Azs 189/2015-36.

Soudní dvůr rozhodl, že:

"Přezkum čl. 14 odst. 4 až 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany neodhalil žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost těchto ustanovení z hlediska čl. 78 odst. 1 SFEU a článku 18 Listiny základních práv Evropské unie."

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. C-391/16, je dostupný zde.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku ve věci týkající se spotřebních daní:

1. Lze sušené, plošné, nepravidelné, částečně odřapíkované tabákové listy a/nebo jejich části, které prošly procesem primárního sušení a následného řízeného vlhčení, se zjištěnou přítomností glycerinu, které lze po jednoduchých úpravách (nadrcením nebo ručním nařezáním) kouřit, považovat za tabákové výrobky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) bod ii), respektive čl. 5 odst. 1 písm. a) Směrnice Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění)?

2. Pokud je odpověď na první otázku negativní, brání čl. 5 ve spojení s čl. 2 Směrnice Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění) takové vnitrostátní právní úpravě členského státu, která podrobuje spotřební dani z tabákových výrobků i tabák neuvedený v čl. 2 a čl. 5 Směrnice Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění), který je určen k jinému účelu, než ke kouření, současně jej však je možno kouřit (je ke kouření způsobily či vhodný) a je upravený pro prodej konečnému spotřebiteli?

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 10. 2015, čj. 5 Afs 26/2015 - 29.

Řízení před Soudním dvorem byla přidělena spisová značka C-638/15.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 4. 2017, sp. zn. C-638/15, je dostupný zde.

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2017, čj. 5 Afs 26/2015-103.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku ve věci týkající se posuzování vážného nebezpečí útěku cizince:

Má samotná skutečnost, že zákon nevymezil objektivní kritéria pro posuzování vážného nebezpečí útěku cizince [čl. 2 písm. n) nařízení č. 604/2013 (Úř.věst. L 180, 29.6.2013, s. 31)], za následek neaplikovatelnost institutu zajištění dle čl. 28 odst. 2 téhož nařízení?

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 9. 2015, čj. 10 Azs 122/2015 – 88.

Řízení před Soudním dvorem byla přidělena spisová značka C-528/15.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. C-528/15, je dostupný zde.

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2017, čj. 10 Azs 122/2015-150.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku ve věci týkající se daně z přidané hodnoty:

1.a Je poskytnutí koně jeho majitelem (který je osobou povinnou k dani) pořadateli dostihu za účelem účasti koně v dostihu poskytnutím služby za úplatu ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2006/112/ESo společném systému daně z přidané hodnoty, a tedy plněním, které podléhá DPH?

1.b V případě kladné odpovědi, je třeba za protiplnění považovat cenu za umístění získanou v dostihu (kterou však nezíská každý kůň účastnící se dostihu) nebo přijetí služby spočívající v možnosti účasti koně v dostihu, kterou poskytuje pořadatel dostihu majiteli koně, nebo jiné protiplnění?

1.c V případě záporné odpovědi, je tato skutečnost sama o sobě důvodem pro krácení odpočtu DPH na vstupu z přijatých zdanitelných plnění vynaložených na přípravu vlastních koní pro dostihy nebo je třeba považovat účast koně v dostihu za součást ekonomické činnosti osoby, která podniká v oboru chov a trénink dostihových koní vlastních i cizích, a náklady na chov vlastních koní a jejich účast v dostizích zahrnout do obecných výdajů souvisejících s ekonomickou činností této osoby? Pokud je odpověď na tuto dílčí otázku kladná, je třeba zahrnout cenu za umístění do základu daně a odvést DPH na výstupu, nebo se jedná o příjem, který základ DPH vůbec neovlivní?

2.a Pokud je třeba hledět pro účely DPH na několik dílčích služeb jako na jediné plnění, jaká jsou kritéria pro určení jejich vzájemného vztahu, tedy pro určení, zda se jedná o plnění vůči sobě rovnocenná, nebo o plnění ve vztahu hlavní a vedlejší služby? Existuje mezi těmito kritérii nějaká hierarchie z hlediska jejich pořadí a váhy?

2.b Je třeba vykládat čl. 98 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ve spojení s přílohou III této směrnice tak, že vylučují zařazení služby do snížené sazby, pokud se skládá ze dvou dílčích plnění, na která je třeba hledět pro účely DPH jako na jediné plnění a zároveň jsou tato plnění vůči sobě rovnocenná, přičemž jedno z nich nelze samo o sobě zařadit do žádné z kategorií uvedených v příloze III směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty?

2.c V případě kladné odpovědi na otázku 2.b, brání kombinace dílčí služby oprávnění k využití sportovních zařízení s dílčí službou trenéra dostihových koní za okolností, jaké jsou v posuzované věci, zařazení této služby jako celku do snížené sazby DPH uvedené v bodu 14 přílohy III směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty?

2.d Pokud by použití snížené daňové sazby nebylo vyloučeno na základě odpovědi na otázku 2.c, jaký bude mít vliv na zařazení do příslušné sazby DPH skutečnost, že osoba povinná k dani poskytuje kromě služby využití sportovních zařízení a služby trenéra, také ustájení, krmení a další péči o koně? Je třeba pro účely DPH hledět na všechna tato dílčí plnění jako na jeden celek sdílející společný daňový režim?

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 7. 2015, čj. 8 Afs 96/2013 - 42.

Řízení před Soudním dvorem byla přidělena spisová značka C-432/15.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 11. 2016, sp. zn. C-432/15, je dostupný zde.

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2017, čj. 8 Afs 96/2013-111.

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku ve věci týkající se služeb elektronických komunikací: 

1) Je třeba články 12 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/22/ES, o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, ze dne 7. 3. 2002 (dále jen „Směrnice“), vykládat v tom smyslu, že zde zakotvený institut „čistých nákladů“ na poskytování této služby brání tomu, aby do ceny zjištěných čistých nákladů této služby byl zahrnut i „přiměřený zisk“ jejího poskytovatele? 

2) V případě kladné odpovědi na první otázku, mají tato ustanovení Směrnice (čl. 12 a 13) přímý účinek? 

3) Mají-li články 12 a 13 Směrnice přímý účinek, lze se tohoto účinku dovolávat vůči obchodní společnosti, v níž členský stát drží (kontroluje) 51% akcií - zde společnost O2 Czech Republic a. s. (jde o „státní entitu“), či nikoliv? 

4) V případě kladných odpovědí na otázky 1 až 3, lze Směrnici aplikovat i na vztahy vzniklé v období předcházejícím přistoupení České republiky k Evropské unii (od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004)? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 10. 2014, čj. 7 As 131/2013 – 86, ve znění opravného usnesení ze dne 9. 12. 2014, čj. 7 As 131/2013 – 99

Řízení před Soudním dvorem byla přidělena spisová značka C-508/14. 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 2015, sp. zn. C-508/14, je dostupný zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 2. 2016, čj. 7 As 131/2013-156

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku ve věci týkající se poplatků za vysílání veřejnoprávního rozhlasu: 

Lze vysílání veřejnoprávního rozhlasu, které je financováno poplatky placenými na základě zákona, k jejichž úhradě je poplatník povinen z důvodu vlastnictví rozhlasového přijímače, jeho držby či z jiného právního důvodu opravňujícího k užívání tohoto přijímače, a to ve výši zákonem stanovené, považovat za „poskytování služby za protiplnění“ ve smyslu z čl. 2 bodu 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, které má být od daně z přidané hodnoty osvobozeno dle čl. 13 části A odst. 1 písm. q) téže směrnice, nebo jde o neekonomickou činnost, která vůbec nepředstavuje předmět daně z přidané hodnoty dle čl. 2 šesté směrnice a tedy na ni nedopadá ani osvobození od daně podle čl. 13 části A odst. 1 písm. q) této směrnice? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 12. 2014, čj. 5 Afs 124/2014-79

Řízení před Soudním dvorem byla přidělena spisová značka C-11/15. 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. C-11/15, je dostupný zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2016, čj. 5 Afs 124/2014-178

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie následující předběžnou otázku ve věci týkající se svobody usazování: 

Bylo nařízení Komise (ES) č. 384/2004 ze dne 1. 3. 2004, o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury, platné v době jeho účinnosti od 22. 3. 2004 do 22. 12. 2009 v rozsahu bodu 2 jeho přílohy, v němž se stanovilo, že výrobky sestávající z chladícího tělesa ‚heat sink‘ a z ventilátoru spadají do podpoložky 8414 59 30 KN, a bylo tedy aplikovatelné na nyní projednávanou věc? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 8. 2014, čj. 2 Afs 51/2014-73

Řízení před Soudním dvorem byla přidělena spisová značka C-405/14. 

Usnesení Soudního dvora ze dne 11. 6. 2015, sp. zn. C-405/14 (dosud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí), je dostupné zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2015, čj. 2 Afs 51/2014-123

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku ve věci týkající se svobody usazování a provozování autobusové městské dopravy: 

Je třeba vykládat čl. 49 ve spojení s čl. 52 Smlouvy o fungování Evropské unie tak, že brání uplatňování takové vnitrostátní úpravy, která vyžaduje od dopravce se sídlem v jiném členském státu usazeného v České republice prostřednictvím organizační složky, aby získal nad rámec licencí a koncesí opravňujících dopravce se sídlem v České republice k provozování vnitrostátní linkové dopravy (městské hromadné dopravy) pro výkon stejné činnosti ještě zvláštní povolení, jehož vydání závisí na uvážení správního orgánu? 

Je pro posouzení první otázky relevantní to, že se jedná o městskou hromadnou dopravu provozovanou v režimu závazku veřejné služby na základě smlouvy o veřejných službách za kompenzaci vyplácenou z veřejných prostředků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70? 

Lze vykládat čl. 3 bod 3 nařízení Rady (ES) č. 12/98 , kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu, ve spojení s čl. 91 Smlouvy o fungování Evropské unie tak, že dovoluje členskému státu omezit provozování MHD dopravci se sídlem v jiném členském státu způsobem uvedeným v prvé otázce? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 6. 2014, čj. 4 As 148/2013-94

Řízení před Soudním dvorem byla přidělena spisová značka C-318/14. 

Usnesení Soudního dvora ze dne 21. 5. 2015, sp. zn. C-318/14 (dosud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí), je dostupné zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2015. 2015, čj. 4 As 148/2013-126

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci týkající se přidělování emisních povolenek: 

Je třeba čl. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství vykládat v tom smyslu, že brání uplatnění takových vnitrostátních předpisů, které podrobují bezplatné přidělení emisních povolenek v příslušném období dani darovací? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 12. 2013, čj. 1 Afs 6/2013-46.  

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. C-43/14, najdete zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2015, čj. 1 Afs 6/2013-184

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku ve věci týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení: 

1. Je třeba vykládat čl. 76 nařízení Rady (ES) č. 1408/71, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství tak, že je za okolností, jaké jsou v této věci, tj. žadatelka i její manžel a dítě žijí ve Francii, manžel tam pracuje, mají tam středobod svých zájmů a žadatelka v plném rozsahu čerpala rodinnou dávku, PAJE - prestation d'accueil du jeune enfant, ve Francii, Česká republika státem příslušným k poskytnutí rodinné dávky – rodičovského příspěvku? 

Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná: 

2. Je třeba vykládat přechodná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení tak, že ukládají poskytovat rodinnou dávku Českou republikou po 30. 4. 2010, třebaže příslušnost státu může být od 1.5.2010 ovlivněna novou definicí bydliště podanou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (čl. 22 a násl.)? 

Pokud je odpověď na otázku č. 1 záporná: 

3. Je třeba vykládat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (zejména čl. 87) tak, že je za okolností, jaké jsou v projednávané věci, Česká republika od 1. 5. 2010 příslušným státem k poskytování rodinné dávky? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 2. 5. 2013, čj. 6 Ads 1/2012 - 38.   

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. C-394/13, najdete zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2014, čj. 6 Ads 1/2012-129.

 

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku ve věci týkající se ochrany osobních údajů při provozování kamerových systémů: 

Lze provozování kamerového systému umístěného na rodinném domě za účelem ochrany majetku, zdraví a života majitelů domu podřadit pod zpracování osobních údajů „prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vydání 13/015, s. 355), třebaže takovýto systém zabírá též veřejné prostranství? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 3. 2013, čj. 1 As 113/2012-59.  

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 12. 2014, sp. zn. C-212/13, najdete zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2015, čj. 1 As 113/2012-133

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžné otázky týkající se daně z příjmu fyzických osob, které byly zaměstnány prostřednictvím zahraniční pracovní agentury v České republice:  

1. Brání články 18, 45, 49 a 56 Smlouvy a fungování Evropské unie takové úpravě, podle níž je zaměstnavatel se sídlem v jednom členském státě povinen odvést zálohu na daň z příjmů zaměstnanců (příslušníků druhého členského státu), kteří jsou mu dočasně přiděleni agenturou práce se sídlem v druhém členském státě prostřednictvím pobočky zřízené v prvním členském státě?  

2. Brání články 18, 45, 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie takové úpravě, podle níž je základ daně z příjmů takových zaměstnanců stanoven v paušální výši nejméně 60 % částky fakturované agenturou práce v případech, kdy je ve fakturované částce zahrnuta i odměna za zprostředkování? 

3. Je-li odpověď na první nebo druhou otázku kladná, lze v situaci jako v projednávaném případě uvedené základní svobody omezit z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, nebo veřejného zdraví, případně z důvodu účinnosti daňového dohledu?  

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17. 1. 2013, čj. 1 Afs 38/2012-53. Řízení před Soudním dvorem EU má spisovou značku C-80/13. 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 19. 6. 2014, sp. zn. C-80/13, najdete zde.  

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2014, čj. 1 Afs 38/2012-127.  

Soudnímu dvoru Evropské unie byly předloženy předběžné otázky, týkající se zdravotních tvrzení na potravinových doplňcích:  

1. Je tvrzením o snížení rizika onemocnění ve smyslu čl. 2 odst. 2 bodu 6 nařízení č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, ve znění nařízení Komise (EU) č. 116/2010, ze dne 9. 2. 2010, následující zdravotní tvrzení: „Přípravek obsahuje navíc vápník a vitamín D3, které napomáhají snižovat riziko vzniku osteoporózy a zlomenin“, přestože z něj výslovně nevyplývá, že by konzumace tohoto přípravku významně snižovala riziko vzniku uvedeného onemocnění?  

2. Zahrnuje pojem ochranná známka nebo obchodní značka ve smyslu čl. 28 odst. 2 nařízení č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, ve znění nařízení Komise (EU) č. 116/2010, ze dne 9. 2. 2010, i obchodní sdělení uvedené na obalu produktu? 3. Lze přechodné opatření obsažené v čl. 28 odst. 2 nařízení č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, ve znění nařízení Komise (EU) č. 116/2010, ze dne 9. 2. 2010, vykládat tak, že se vztahuje na (jakékoli) potraviny, které existovaly před 1. 1. 2005, nebo tak, že se vztahuje na potraviny, které byly opatřeny ochrannou známkou nebo obchodní značkou a jako takové existovaly již před tímto datem?   

3. Lze přechodné opatření obsažené v čl. 28 odst. 2 nařízení č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, ve znění nařízení Komise (EU) č. 116/2010, ze dne 9. 2. 2010, vykládat tak, že se vztahuje na (jakékoli) potraviny, které existovaly před 1. 1. 2005, nebo tak, že se vztahuje na potraviny, které byly opatřeny ochrannou známkou nebo obchodní značkou a jako takové existovaly již před tímto datem?  

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 5. 2012, č. j. 6 Ads 167/2011-82.  

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. C-299/12, najdete zde.  

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2013, čj. 6 Ads 167/2011 - 151

Předběžná otázka se týká tzv. česko-slovenských důchodů. Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru EU především otázku, zda se evropské předpisy o koordinaci sociálního zabezpečení z hlediska osobního rozsahu vztahují i na občany České republiky, kteří získali doby důchodového zabezpečení na území ČSFR do konce roku 1992: 

1. Vylučuje nařízení Rady (ES) č. 1408/71, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení), ze svého rozsahu rationae personae občanku České republiky, která za okolností, jaké jsou v projednávané věci, před 1. 1. 1993 podléhala právním předpisům upravujícím důchodové zabezpečení zaniklého státu (České a Slovenské Federativní republiky), tyto doby se v souladu s článkem 20 Smlouvy uzavřené 29. 10. 1992 mezi Českou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení zapsaném v příloze III nařízení Rady (ES) č. 1408/71 (příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004) považují za doby Slovenské republiky a podle vnitrostátního pravidla vytvořeného Ústavním soudem ČR současně i za doby České republiky? 

Pokud je odpověď na otázku č. 1 negativní: 

2. Brání čl. 18 Smlouvy o fungování Evropské unie ve spojení s čl. 4 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a s  čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1408/71 [popřípadě čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004)] tomu, aby orgány České republiky mohly za okolností, jaké jsou v projednávané věci, poskytovat preferenční zacházení [vyrovnávací příspěvek k dávce ve stáří, pokud je výše této dávky přiznané podle článku 20 Smlouvy uzavřené 29. 10. 1992 mezi Českou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení a podle nařízení Rady (ES) č. 1408/71 (nařízení č. 883/2004) nižší než dávka, která by byla pobírána, kdyby byl starobní důchod vypočten podle právních předpisů České republiky)] toliko občanům České republiky, pokud k takovému zacházení vede základní právo na zabezpečení ve stáří vyložené Ústavním soudem ČR specificky ve vztahu k dobám důchodového zabezpečení získaným v zaniklé ČSFR a vnímané jako součást národní identity, a pokud takové zacházení není s to narušit právo volného pohybu pracovníků jako základní právo Unie, za situace, kdy by poskytnutí obdobného zacházení všem ostatním občanům členských států EU, kteří také získali v zaniklé ČSFR obdobné doby důchodového zabezpečení, vedlo k významnému ohrožení finanční stability systému důchodového pojištění České republiky?
 
Pokud je odpověď na otázku č. 2 pozitivní: 

3.  Brání právo Evropské unie tomu, aby vnitrostátní soud, který je nejvyšším soudem státu v oblasti správního soudnictví, proti jehož rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky, byl v souladu s vnitrostátním právem vázán právními posouzeními podanými Ústavním soudem ČR, pokud se zdá, že uvedená posouzení nejsou v souladu s právem Unie, jak je vyloženo Soudním dvorem Evropské unie? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 5. 2012, č. j. 6 Ads 18/2012-82. Řízení před Soudním dvorem EU má spisovou značku C-253/12. 

Žádost o předběžnou otázku byla usnesením ze dne 23. 1. 2013 vzata zpět, neboť podáním ze dne 6. 12. 2013 vzala žalobkyně kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno usnesením ze dne 10. 5. 2013, čj. 6 Ads 18/2012-211

Řízení o předběžné otázce bylo usnesením ze dne 27. 3. 2013 vyškrtnuto z Rejstříku Soudního dvora. Usnesení dostupné zde

V předběžné otázce ve věci sp. zn. 1 Afs 73/2011 se řešil problém týkající se práva subjektu účastnit se procesu dokazování v daňových věcech v jiném členském státě Unie. Nejvyšší správní soud proto položil SDEU následující otázky: 

(a) Vyplývá z práva EU, že daňový subjekt má právo být informován o rozhodnutí daňové správy podat žádost o poskytnutí údajů podle směrnice 77/799/EHS? Má daňový subjekt právo podílet se na formulování žádosti adresované dožádanému členskému státu? Pokud daňovému subjektu takováto práva nevyplývají z práva EU, je možné, aby mu obdobná práva přiznalo právo vnitrostátní? 

(b) Má daňový subjekt právo účastnit se výslechu svědků v dožádaném státě v průběhu vyřizování žádosti o poskytnutí údajů podle směrnice 77/799/EHS? Je dožádaný členský stát povinen předem vyrozumět daňový subjekt o tom, kdy bude výslech prováděn, pokud by byl o to dožadujícím členským státem požádán? 

(c) Je daňová správa v dožádaném členském státě při poskytnutí údajů podle směrnice 77/799/EHS povinna dodržet nějaký minimální obsah odpovědí tak, aby bylo zřejmé, z jakých zdrojů a jakým způsobem dospěla dožádaná daňová správa k poskytnutým informacím? Může daňový subjekt napadat správnost takto poskytnutých informací například z důvodu procesních vad řízení v dožádaném státě, které poskytnutí informací předcházelo? Či se uplatní princip vzájemné důvěry a spolupráce, podle něhož nelze informace poskytnuté dožádanou daňovou správou zpochybňovat? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 4. 2012, č. j. 1 Afs 73/2011-90

Na předběžné otázky odpověděl Soudní dvůr následovně: 

1) Unijní právo, tak jak vyplývá zejména ze směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného, ve znění směrnice Rady 2006/98/ES ze dne 20. listopadu 2006, a ze základního práva být vyslechnut, musí být vykládáno v tom smyslu, že daňovému subjektu členského státu nepřiznává ani právo být informován o žádosti tohoto státu o pomoc adresované jinému členskému státu mimo jiné k ověření údajů poskytnutých tímto daňovým subjektem v rámci jeho přiznání k dani z příjmů, ani právo podílet se na formulování žádosti adresované dožádanému členskému státu, ani právo účastnit se výslechů svědků prováděných posledně uvedeným státem. 

2) Směrnice 77/799, ve znění směrnice 2006/98, neupravuje otázku, za jakých podmínek může daňový subjekt napadnout správnost informace poskytnuté dožádaným členským státem, a nestanoví žádné zvláštní požadavky na obsah poskytnuté informace. 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 10. 2012, sp. zn.C-276/12, je dostupný zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2014, čj. 1 Afs 73/2011-167

Ve věci sp. zn. 5 Afs 1/2011 bylo třeba posoudit, zda je službu spočívající ve zpřístupnění areálu koupaliště nutno považovat za poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost, ve smyslu § 61 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty, resp. čl. 132 odst. 1 písm. m) směrnice 2006/112/ES [a obdobně ve smyslu čl. 13 části A odst. 1 písm. m) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (dále jen „šestá směrnice“), kterou nahradila s účinností od 1. 1. 2007 právě směrnice 2006/112/ES]. 

Nejvyšší správní soud proto položil Soudnímu dvoru EU usnesením ze dne 15. 12. 2011 tyto předběžné otázky: 

1. Lze neorganizované, nesoustavné a rekreační sportovní aktivity, které je možné tímto způsobem provozovat v areálu letního koupaliště (např. rekreační plavání, rekreační provozování míčových her apod.), považovat za provozování sportu nebo tělesné výchovy ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. m) směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty?

2. V případě kladné odpovědi na první otázku, má být poskytování přístupu za úplatu do takového areálu letního koupaliště, který nabízí svým návštěvníkům uvedenou možnost provozování sportovních aktivit, ovšem vedle jiných druhů zábavy či odpočinku, považováno za službu úzce související s provozováním sportu nebo s tělesnou výchovou osobám vykonávajícím sportovní nebo tělovýchovnou činnost ve smyslu uvedeného ustanovení směrnice 2006/112/ES a tedy za službu osvobozenou, pokud ji poskytuje nezisková organizace a jsou splněny další podmínky podle této směrnice, od daně z přidané hodnoty? 

Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto: 

1. Článek 132 odst. 1 písm. m) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že neorganizované a nesoustavné sportovní aktivity, jejichž cílem není účast ve sportovních soutěžích, lze považovat za provozování sportu ve smyslu tohoto ustanovení. 

2. Článek 132 odst. 1 písm. m) směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že zpřístupnění areálu koupaliště, který nabízí návštěvníkům nejen zařízení umožňující provozování sportovních aktivit, ale i jiné druhy zábavy či odpočinku, může představovat poskytování služeb úzce souvisejících s provozováním sportu. Předkládajícímu soudu přísluší určit, zda ve světle výkladových prvků poskytnutých Soudním dvorem Evropské unie v tomto rozsudku a s ohledem na konkrétní okolnosti věci v původním řízení tomu tak v daném případě je. 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 15. 12. 2011, č. j. 5 Afs 1/2011-58

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 21. 2. 2013, sp. zn. C-18/12, najdete zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2013, čj. 5 Afs 1/2011-140

Ve věci sp. zn. 1 As 90/2011 (zajištění cizince, který si podal žádost o azyl) bylo dne 22. 9. 2011 rozhodnuto o položení následující otázky Soudnímu dvoru EU: 

1. Je třeba vykládat čl. 2 odst. 1 ve spojení s bodem 9 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí tak, že se tato směrnice nevztahuje na státního příslušníka třetí země, který podal žádost o mezinárodní ochranu ve smyslu směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka? 

2. V případě kladné odpovědi na první otázku, musí být zajištění cizince za účelem navrácení ukončeno v případě, že podá žádost o mezinárodní ochranu ve smyslu směrnice 2005/85/ES a neexistují zde jiné důvody pro pokračování zajištění? 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 9. 2011, č. j. 1 As 90/2011-59. 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. C-534/11, najdete zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2013, čj. 1 As 90/2011-124.

Řešení sporu v projednávaném případě spočívá ve výkladu výše citovaného ustanovení článku 4a odstavec 1 nařízení Rady (ES) č. 320/2006, ve znění nařízení Rady (ES) č.1261/2007. Konkrétně se jedná o výklad slovního spojení žádost o podporu (…) provázenou závazkem, že (pěstitelé) přestanou dodávat cukrovou řepu. Stěžejní otázkou v daném případě totiž je, zda došlo k naplnění této podmínky žádosti o restrukturalizační podporu i v případě, kdy pěstitel jednostranně prohlásil, že cukrovou řepu nebude v následujícím hospodářském roce pěstovat (dodávat), a to za situace, kdy existuje soukromoprávní závazek mezi pěstitelem a cukrovarnickým podnikem na dodání stanoveného množství cukrové řepy v příslušném hospodářském roce (2008/2009). 

Nejvyšší správní soud proto podal předběžnou otázku v následujícím znění: 

1. Má být článek 4a odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 320/2006, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1261/2007, vykládán tak, že závazkem pěstitele přestat dodávat určité množství cukrové řepy podléhající kvótě podniku, s nímž uzavřel smlouvu o dodání v předcházejícím hospodářském roce, se rozumí jednostranné prohlášení pěstitele, že cukrovou řepu v hospodářském roce 2008/2009 nebude dodávat, nebo se tímto závazkem rozumí písemné ukončení smluvního vztahu pěstitele s cukrovarnickým podnikem o dodávkách cukrové řepy na uvedený hospodářský rok? 

2. Může být následkem skutečnosti, že smluvní strana využije postupu zakotveného přímo závazným právním předpisem EU, nevymahatelnost závazku této smluvní strany založeného platnou smlouvou mezi subjekty soukromého práva, za předpokladu, že jsou druhé smluvní straně následkem této skutečnosti poskytnuty prostředky z veřejného rozpočtu? 

Na předběžnou otázku odpověděl Soudní dvůr EU následovně: 

1. Článek 4a odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1261/2007 ze dne 9. října 2007, musí být vykládán v tom smyslu, že závazek přestat dodávat určité množství cukrové řepy v hospodářském roce 2008/2009 může mít formu jednostranného prohlášení pěstitele. 

2. Článek 4a odst. 1 nařízení č. 320/2006, ve znění nařízení č. 1261/2007, musí být vykládán v tom smyslu, že jednostranný závazek pěstitele přestat dodávat určité množství cukrové řepy v hospodářském roce 2008/2009 nemá jako takový za následek nevymahatelnost jeho smluvních závazků vůči cukrovarnickému podniku. 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. dubna 2011, č. j. 2 As 49/2011-83, které je dostupné zde

Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 10. 2012, CS Agro Ronov (C-390/11), je dostupný zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2013, čj. 2 As 49/2011-170

Předběžnou otázku předložil Nejvyšší správní soud Soudnímu dvoru EU ve věci 8 As 8/2010. Zdejší soud se Soudního dvora tázal následovně: 

Je možno pojem „obvyklý věk pro odchod do důchodu“ v okamžiku převodu zemědělského podniku dle čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, vykládat jako „věk potřebný pro nárok na starobní důchod“ u konkrétního žadatele podle vnitrostátní právní úpravy? 

V případě kladné odpovědi na první otázku, je v souladu s právem a obecnými zásadami práva Evropské unie přípustné, aby „obvyklý věk pro odchod do důchodu“ v okamžiku převodu zemědělského podniku byl u jednotlivých žadatelů stanoven rozdílně v závislosti na jejich pohlaví a počtu vychovaných dětí? 

V případě záporné odpovědi na první otázku, jaká kritéria by měl národní soud vzít v úvahu při výkladu pojmu „obvyklý věk pro odchod do důchodu“ v okamžiku převodu zemědělského podniku dle čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení? 

Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto: 

Není v souladu s unijním právem a jeho obecnými zásadami rovného zacházení a zákazu diskriminace, aby na základě ustanovení vnitrostátní právní úpravy důchodů dotyčného členského státu týkajících se věku potřebného pro nárok na starobní důchod byl „obvyklý věk pro odchod do důchodu“ ve smyslu čl. 11 odst. 1 druhé odrážky nařízení Rady č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení stanoven rozdílně v závislosti na pohlaví žadatele o podporu z titulu předčasného odchodu do důchodu v zemědělství a v případě žadatelek též v závislosti na počtu dětí, které dotyčná vychovala. 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. C-401/11, najdete zde

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 4.2011, č. j. 8 As 8/2010-94.  

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2013, čj. 8 As 8/2010-233

Předběžnou otázku předložil Nejvyšší správní soud Soudnímu dvoru EU ve věci 1 Afs 103/2010. Podstatou projednávaného případu je vyřešení otázky, zda se na určitá plnění poskytovaná žalobkyní aplikuje zvláštní režim pro cestovní kanceláře ve smyslu článku 306 směrnice Rady 2006/112/ES, resp. podle § 89 odst. 1 a 2 zákona o DPH. 

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru konkrétně otázku, zda se čl. 306 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty vztahuje pouze na plnění poskytnutá cestovními kancelářemi konečným spotřebitelům cestovní služby (cestujícím), nebo i na plnění poskytnutá jiným osobám (zákazníkům). 

Podstatou druhé otázky bylo, zda je nutno považovat za cestovní kancelář pro účely čl. 306 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty přepravní společnost, která pouze zajišťuje přepravu osob tím, že poskytuje autobusovou přepravu cestovním kancelářím (nikoli přímo cestujícím), a neposkytuje žádné další služby (ubytování, informace, konzultace apod.). 

Soudní dvůr odpověděl, že přepravní společnost, která pouze zajišťuje přepravu osob tím, že poskytuje autobusovou přepravu cestovním kancelářím, a neposkytuje žádné další služby, jako je ubytování, průvodcovská činnost nebo poskytování rad, neuskutečňuje plnění, na která se vztahuje zvláštní režim pro cestovní kanceláře podle čl. 306 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. dubna 2011, č. j. 1 Afs 103/2010-68. Znění předběžné otázky dostupné zde

Usnesení Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. března 2012, Star Coaches (C-220/11) je dostupné zde.  

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, čj. 1 Afs 103/2010-274, je dostupný zde

Další z řady předběžných otázek položil Nejvyšší správní soud ve věci 3 Ads 130/2008. Týká se aplikace nařízení Rady (ES) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství na „slovenské důchody“. Předkládající soud se v podstatě táže, zda citované nařízení, respektive primární právo Unie, brání použití pravidla judikovaného Ústavním soudem ČR, podle kterého má být českou institucí sociálního zabezpečení zhodnocena doba pojištění na území bývalé České a Slovenské Federativní republiky před jejím rozdělením, tj. do 31. 12. 1992, k jejímuž zhodnocení je přitom příslušná Slovenská republika, tedy fakticky dvakrát, a sice jak pro stanovaní nároku na dávku, tak pro stanovení její výše. 

SDEU uvedl, že se nejedná o přiznání souběžné české dávky ve stáří ani o dvojí zohlednění jedné a téže doby pojištění. Ustanovení části A bodu 6 přílohy III nařízení č. 1408/71 ve spojení s čl. 7 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení tedy nebrání takovému vnitrostátnímu pravidlu, podle něhož je vyplácen vyrovnávací příspěvek k dávce ve stáří, pokud je výše této dávky nižší než dávka, která by byla pobírána, kdyby byl starobní důchod vypočten podle právních norem České republiky. 

Na druhou otázku SDEU odpověděl, že nález Ústavního soudu, který umožňuje vyplácet vyrovnávací příspěvek k dávce ve stáří pouze osobám s českou státní příslušností a bydlištěm na území České republiky, vede k diskriminaci. Uzavřel, že čl.  3 odst. 1 ve spojení s článkem 10 nařízení č. 1408/71 brání takovému vnitrostátnímu pravidlu, které umožňuje vyplácet vyrovnávací příspěvek k dávce ve stáří pouze českým státním příslušníkům s bydlištěm na území České republiky, aniž to z hlediska práva Unie nutně vede k tomu, že osoba, která obě tyto podmínky splňuje, bude o tento příspěvek připravena (resp. to není nezbytným důsledkem). 

Předběžná otázka byla podána usnesením NSS ze dne 23. 9. 2009., č. j. 3 Ads 130/2008 - 107. Text předběžné otázky je dostupný zde.  

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. 6. 2011, Landtová (C-399/09, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí) je dostupný zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2011, 3 Ads 130/2008-204

Z oblasti autorského práva je třeba zmínit předběžnou otázku, kterou NSS položil Soudnímu dvoru ES ve věci sp. zn. 5 As 38/2008 . Zdejší soud se v zásadě dotázal, zda pro účely autorskoprávní ochrany počítačového programu jakožto autorského díla se podle směrnice Rady 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů „vyjádřením počítačového programu v jakékoliv formě“ rozumí také grafické uživatelské rozhraní počítačového programu nebo jeho část. 

Soudní dvůr konstatoval, že „grafické uživatelské rozhraní není formou vyjádření počítačového programu ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů, a nemůže se na něj vztahovat autorskoprávní ochrana počítačových programů podle této směrnice. Na takové rozhraní se však může vztahovat jakožto na dílo autorskoprávní ochrana podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, pokud je toto rozhraní vlastním duševním výtvorem autora.“ Soudní dvůr v odpovědi na druhou otázku podotkl, že „televizní vysílání grafického uživatelského rozhraní nepředstavuje sdělování autorského díla veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29.“ 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 16. 9. 2009, č. j. 5 As 38/2008-182. Znění předběžné otázky dostupné zde

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. 12. 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí). Text rozsudku je dostupný zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2011, 5 As 38/2008 (č. 2293/2011 Sb. NSS). Dostupné zde.

Další předběžná otázka se týká zařazení zboží do kombinované nomenklatury celního sazebníku. Nejvyšší správní soud se Soudního dvora zeptal, zda je třeba zboží označované jako „červené víno dezertní Kagor VK“, obsažené v lahvích a 0,75 l s obsahem alkoholu 15,8 % - 16,1 % vol, do kterého byl v průběhu jeho výroby přidán řepný cukr a kukuřičný alkohol, tedy substance, které nemají původ v čerstvých hroznech, zařadit do čísla 2204 nebo do čísla 2206 kombinované nomenklatury celního sazebníku? 

Soudní dvůr na tuto předběžnou otázku odpověděl následovně: „Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005, musí být vykládáno v tom smyslu, že kvašený (fermentovaný) nápoj z čerstvých hroznů, prodávaný v lahvích 0,75 l, s obsahem alkoholu 15,8 % až 16,1 % obj., do kterého byl v průběhu jeho výroby přidán řepný cukr a kukuřičný alkohol, je třeba zařadit do čísla 2206 kombinované nomenklatury uvedené v příloze I tohoto nařízení.“ 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 2. 9. 2009, č. j. 7 Afs 11/2008-75. Znění předběžné otázky odstupné zde

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 12. 2010, Skoma-Lux (C-339/09, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí). Text rozsudku je dostupný zde

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2011, 7 Afs 11/2008-109

Další předběžná otázka předložená NSS se týkala nařízení ES (z roku 1993) o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole a směrnice ES (z roku 1975) o odpadech. V průběhu řízení však byla vzata zpět. 

Podstatou sporu byl dovoz odpadu z jedné členské země do druhé. Podle komunitárního práva může členský stát zakázat dovoz odpadu z jiné členské země na své území, pokud je dovážen za účelem likvidace. To Česká republika také v zákoně o odpadech učinila. Je-li však odpad dovážen za účelem jeho dalšího využití, např. k výrobě energie, členská země jeho dovoz zakázat nemůže. Rozhodující je přitom primární účel dovozu, nikoliv případný vedlejší efekt, který při nakládání s odpadem vzniká. NSS posuzuje spor mezi německou společností, která dováží odpad do české spalovny, a českým ministerstvem životního prostředí, které tento dovoz nepovolilo. Ministerstvo životního prostředí považuje za primární účel dovozu odpadu jeho likvidaci na území České republiky. Německý dovozce argumentuje, že spalovna, do které odpad dováží, vyrábí a dodává do rozvodné sítě tepelnou energii a odpad tak využívá především jako energetickou surovinu. NSS se v předběžné otázce mj. dotazoval Soudního dvora, zdali je možné považovat za primární účel dovozu energetické využití odpadu i v případě, kdy spalovna za odpad německému dovozci neplatí a kdy naopak německý dovozce platí spalovně za převzetí odpadu. 

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 7. 2009, č. j. 5 As 49/2009 - 138. Znění předběžné otázky odstupné zde

Žádost o předběžnou otázku byla usnesením ze dne 8. 4. 2010 vzata zpět, neboť podáním ze dne 30. 3. 2010 vzal žalobce kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno usnesením ze dne 30. 6. 2010, čj. 5 As 49/2009-186

Řízení o předběžné otázce bylo usnesením ze dne 25. 5. 2010 vyškrtnuto z Rejstříku Soudního dvora. Usnesení dostupné zde

Nutnost předložit předběžnou otázku vyvstala poprvé v roce 2008, a to v souvislosti s doručováním a vykonatelností celních a daňových výměrů vydaných orgány jiných členských států Evropské unie a s vymáháním pohledávek vyplývajících z vykonatelných platebních výměrů v celních a daňových věcech. Soudní dvůr Evropské unie na otázku odpověděl svým rozsudkem ze dne 14. 1. 2010, Kyrian (C-233/08, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí), ve kterém uvedl:

„Článek 12 odst. 3 směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření, ve znění směrnice Rady 2001/44/ES ze dne 15. června 2001, musí být vykládán v tom smyslu, že soudy členského státu, ve kterém má sídlo dožádaný orgán, nemají v zásadě pravomoc k ověření vykonatelnosti dokladu o vymahatelnosti pohledávky. Naproti tomu v případě, že je k soudu uvedeného členského státu podána žaloba směřující proti platnosti a řádné povaze takových opatření k vymáhání pohledávky, jako je doručení exekučního titulu, je uvedený soud oprávněn ověřit, zda tato opatření byla řádně provedena v souladu s právními a správními předpisy uvedeného členského státu.

K tomu, aby v rámci vzájemné spolupráce zavedené na základě směrnice 76/308, ve znění směrnice 2001/44, mohl příjemce dokladu o vymahatelnosti pohledávky uplatnit svá práva, musí mu být tento doklad doručen v úředním jazyce členského státu, ve kterém má sídlo dožádaný orgán. K zajištění dodržení tohoto práva přísluší vnitrostátnímu soudu, aby použil své vnitrostátní právo a dbal přitom na zajištění plné účinnosti práva Společenství.“

Předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 5. 5. 2008, čj. 5 Afs 48/2007-107. Znění předběžné otázky dostupné zde.

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. 1. 2010, Kyrian (C-233/08, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí). Text rozsudku je dostupný zde.

Následné rozhodnutí ve věci: rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2010, 5 Afs 48/2007-173.