Veřejné zakázky

Veřejné zakázky vypsané Nejvyšším správním soudem, včetně souvisejících informací a dokumentů, jsou zveřejňovány na profilu zadavatele:

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 7/2019, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouvy, uzavřené v rámci veřejných zakázek zadaných Nejvyšším správním soudem, jsou v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, k dispozici zde: