Podatelna

K. Pára*)    
P. Šumná*)      
J. Marešová*)    
B. Říhová*)    
 
*) zaměstnanci byl vydán kvalifikovaný certifikát

Tel.:+420 542 532 480     
+420 542 532 311   
+420 542 532 460     
+420 542 532 353
Fax:+420 542 532 361
ID datové schránky:wwjaa4f
  

Úřední hodiny podatelny

pondělí - čtvrtek: 08:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00 hod.
pátek: 08:00 - 14:00 hod.

Elektronická podatelna

Podatelna NSS přijímá podání v digitální (elektronické) podobě zaslaná:

  1. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (dále ISDS). ID datové schránky NSS: wwjaa4f
  2. na elektronickou adresu (e-mail): podatelna@nssoud.cz

Podatelna NSS přijímá datové zprávy prostřednictvím ISDS v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a navazujících právních předpisů. V souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání provozování ISDS, přijímá podatelna NSS datové zprávy ISDS ve formátech:

gix, xls, sbn, cer, mpeg2, pptx, der, mp3, tif, htm, prj, isdocx, html, doc, dbf, xlsx, mp2, p7s, p7m, mpeg1, docx, dgn, shx, sbx, tst, shp, gif, edi, mpg, png, pdf, gml, crt, rtf, jpeg, tsr, tiff, isdoc, xsd, dwg, odp, gfs, xml, p7c, wav, fo, txt, ppt, jpg, p7f, jfif, zfo, pk7, ods, p7b, odt, mpeg.

Maximální velikost datové zprávy i s přílohami je 20 MB.

Podání zaslaná na elektronickou adresu přijímá podatelna NSS ve formátech:

xlsx, ppt, jpg, rar, pptx, xls, zip, txt, docx, zfo, rtf, fo, html, doc, pdf.

Maximální velikost datové zprávy i s přílohami je 10 MB.

Podání zaslaná vyplněním webového formuláře přijímá podatelna NSS ve formátech:

docx, pdf, xls, txt, doc, xlsx, rtf.

Datové zprávy nelze podávat prostřednictvím technického zařízení v budově soudu. Podatelna NSS přijímá datové zprávy na nosičích dat jako přílohu k učiněnému podání. Nosiče se podateli nevrací, zůstávají součástí spisu. Povolené typy technických nosičů dat:

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, USB flash disk.

Doručení datové zprávy zaslané na elektronickou adresu NSS se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

V případě zjištění, že podání je neúplné, nečitelné, obsahuje škodlivý kód nebo je v nepřípustném formátu, v souladu s § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, pokud je NSS schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, NSS dokument dále nezpracovává. Dokument NSS dále nezpracovává i v tom případě, není-li schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný.

Na nevyžádanou elektronickou poštu (SPAM) a anonymní podání NSS neodpovídá.

Podepisování podání zaslaných NSS v elektronické podobě

Podání podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, musí být podepsáno v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, uznávaným elektronickým podpisem, tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Nebylo-li podání takto podepsáno, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dále stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nemusí být uznávaným elektronickým podpisem nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem podepsány. Stejně tak nemusí být podepsány ani datové zprávy zaslané NSS, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky soudu a občany.

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou, případně na poštovní adresu soudu.