Podatelna

Za přijímání všech písemností jak v analogové, tak digitální podobě, určených Nejvyššímu správnímu soudu, odpovídá podatelna.
Nachází se v přízemí budovy Nejvyššího správního soudu na adrese:

Moravské náměstí 611/6
657 40 Brno

 

Odpovědní pracovníci:

Vedoucí podatelny – dozorčí úředník:
Pracovnice podatelny:

Karel Pára
Jana Marešová
Blanka Říhová
Pavla Šumná

  

Prostředky elektronické komunikace:
ID datové schránky: wwjaa4f
Elektronická adresa: podatelna@nssoud.cz

Tel.:

+420 542 532 311
+420 542 532 460
+420 542 532 353
+420 542 532 480

Fax.:+420 542 532 361
  

Úřední hodiny podatelny

pondělí - čtvrtek: 08:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00 hod.
pátek: 08:00 - 14:00 hod.

 

Podatelna přijímá podání v listinné podobě v úředních hodinách v souladu s platným rozvrhem práce na daný rok. V tomto čase lze též učinit podání do protokolu, které je zpoplatněno soudním poplatkem. Zároveň podatelna NSS přijímá datové zprávy na nosičích dat jako přílohu k učiněnému podání. Nosiče se podateli nevrací, zůstávají součástí spisu. Povolené typy technických nosičů dat jsou tyto: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, USB flash disk.

Podatelna přijme nosič jako přílohu k listinnému podání, ze kterého bude zřejmé, kdo je podatelem, a co je obsahem podání. Podání musí být podepsáno a též uvedeno, ke které stávající spisové značce má být přiřazeno, existuje-li. Dokumenty uložené na nosiči musí být ve formátech, které NSS přijímá.

V případě sepsání podání do protokolu bude vyměřen podateli dle zákona č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích, soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč splatný na pokladně soudu. V tomto případě je nutné se dostavit na podatelnu soudu minimálně hodinu před koncem doby určené pro styk s veřejností nebo se domluvit písemně, či telefonicky den předem.

Elektronická podatelna

Podatelna NSS přijímá podání v digitální (elektronické) podobě zaslaná:

 1. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (dále ISDS)
 2. na elektronickou adresu soudu
 3. prostřednictvím webové aplikace Ministerstva spravedlnosti ePodatelna na portálu justice.cz

Podatelna NSS přijímá datové zprávy v souladu s platnými právními předpisy 24 hodin denně. Jejich zpracování je však prováděno pouze v průběhu pracovní doby.

Maximální velikost datové zprávy zaslané prostřednictvím ISDS i s přílohami je 100 MB. Maximální velikost datové zprávy i s přílohami zaslaná na elektronickou adresu podatelny je 10 MB. Datové zprávy nelze podávat prostřednictvím technického zařízení v budově soudu.

Tzv. „velkokoobjemovou“ datovou zprávu (VoDZ) ve formátu ZFO podatelna NSS přijímá pouze do velikosti 90 MB z důvodu omezení velikosti souboru zpracovávaného programem FormFiller.

V souladu s vyhláškou 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, dle § 2 čl.  2 a § 2 čl. 3 odst. f) přijímá podatelna NSS statické textové, obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty v uvedených formátech:

Statické textové komponenty: PDF, PDF/A, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, ZFO, CSV, ODT, ODS
Statické obrazové komponenty: PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF, JPG
Dynamické obrazové komponenty: GIF, MPEG-1, MPEG-2
Zvukové komponenty: MP2, MP3, WAV
Účetní záznamy v el. podobě: ISDOC, ISDOCX
Dokumenty pro výměnu dat: XML

Doporučení: Podatelna NSS přijímá též datové zprávy v dalších formátech, avšak důrazně doporučujeme soubory ve formátech níže uvedených před zasláním převést do výstupního datového formátu (PDF/A). Hlavním důvodem je možnost ovlivnění uživatelsky přívětivého nastavení zobrazení, které si podatel přeje.

Značkovací jazyk webu: HTML
Standard pro grafická data: DWG
Prezentační dokumenty: PPT, PPTX, ODP

Upozornění: V případě, že součástí podání budou i externí certifikáty, značky, elektronické podpisy a časová razítka, budou podatelnou NSS přijaty.
Jedná se především o: P7B, P7C, P7F, P7M, P7S, PK7, TST, CER, DER, CRT

Upozornění: Pokud by účastník řízení chtěl předložit důkazní materiál ve formátu dle mezinárodního standardu pro grafická data nebo jejich výměnu, důrazně doporučujeme je předat jako přílohu listinného podání na nosiči dat.
Jedná se o tyto formáty: DGN, SHP, DBF, SHX, PRJ, QIX, SBN, SBX, GML, GFS, XSD, EDI, TSR

Podatelna NSS přijme komprimovaný soubor ve formátu ZIP za podmínky, že nebude obsahovat vnořené dokumenty ve formátech, které NSS nepřijímá.

Na nevyžádanou elektronickou poštu (SPAM) a anonymní podání NSS neodpovídá.

Doručení datové zprávy zaslané na elektronickou adresu NSS se odesílateli potvrzuje. Pokud potvrzení doručení datové zprávy odesílateli nedojde, zpráva nebyla na NSS doručena. Způsob nakládání s datovými zprávami, které mají vady, a důsledky vad dokumentů, je popsán zde:

 1. Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému soudu (např. viry, trojské koně, nebo samospustitelné soubory atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

  UPOZORNĚNÍ: Na jakékoli datové zprávy, které jsou pouze přeposlány, nebo obsahují pouze hypertextové odkazy, které mohou být potencionální kybernetickou hrozbou, soud neodpovídá a dále je nezpracovává.
   
 2. Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, a nelze zjistit, jaká obsahují podání, se považují v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

  UPOZORNĚNÍ: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné převést do analogové podoby (vytisknout).
   
 3. Z dodané datové zprávy musí být zřejmé, kdo je odesílatelem. Pokud není podepsána elektronickým podpisem, musí odesílatel uvést minimálně své jméno a příjmení. Pokud tak neuvede v těle zprávy, považuje se toto podání za anonymní. Soud nebude na takovéto podání reagovat.

  UPOZORNĚNÍ: Jakékoli uvedené texty, připomínající jména, příjmení, či iniciály v e mailové adrese nebo v jejím názvu, se nepovažují za relevantní jméno, či příjmení odesílatele. E-mailovou schránku např. s názvem Karel Nový a adresou: k.novy@gmail.com si dokáže vytvořit i méně zkušený anonymní uživatel.
   
 4. Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn za předpokladu, že z datové zprávy lze zjistit adresu odesílatele.

Podepisování podání zaslaných NSS v elektronické podobě

Podání podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, musí být podepsáno v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, uznávaným elektronickým podpisem, tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Nebylo-li podání takto podepsáno, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo předložen jeho originál.

Přehled uznávaných certifikačních autorit v České republice:

První certifikační autorita, a.s.

http://www.ica.cz

Česká pošta, s.p. (PostSignum)

http://www.postsignum.cz/

EIdentity a.s.

http://www.eidentity.cz/app

Podrobnosti o uznávání českých a zahraničních certifikátů a používání pseudonymu jsou uvedeny zde:

V případech, kdy je vyžadován tzv. uznávaný elektronický podpis, musí být podání elektronicky podepsáno. Datové zprávy podatele ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, musí obsahovat uznávaný elektronický podpis a tento podpis musí být platný v souladu s články 32, 33 a 34 nařízení eIDAS, ve znění §12 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Kvalifikované elektronické podpisy a pečetě založené na kvalifikovaných certifikátech, vydaných v jednom členském státě Evropské unie, se uznávají jako kvalifikované elektronické podpisy ve všech ostatních členských státech.

Kvalifikovaný certifikát vydaný kvalifikovanými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce musí obsahovat takové údaje, aby podepisující osoba byla identifikovatelná. Je-li elektronická datová zpráva opatřena elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, ve kterém je podepisující osoba označena pseudonymem, na toto podání v elektronické podobě se bude nahlížet, jako by nebylo podepsáno.

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dále stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nemusí být uznávaným elektronickým podpisem podepsány. Stejně tak nemusí být podepsány ani datové zprávy zaslané NSS, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis.

Vaše dotazy, týkající se provozu elektronické podatelny, zasílejte na elektronickou, případně na poštovní adresu soudu. Seznam právních předpisů, kterými se řídí činnost podatelny Nejvyššího správního soudu, je uvedena zde:

Právní předpisy, jimiž se řídí přijímání a odesílání zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a prostřednictvím datových schránek:

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů