Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je s účinností od 17. 12. 2021 poskytována na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie ). Tato směrnice rámcově vymezuje také oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset. Do českého právního řádu byla transponována zákonem o ochraně oznamovatelů a souvisejícím změnovým zákonem  s účinností k 1. 8. 2023.

Co je oznámení

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

Kdo může být oznamovatelem

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovateli mohou být zaměstnanci Nejvyššího správního soudu, uchazeči o zaměstnání, stážisté, smluvní dodavatelé zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci, případně i zájemci o veřejnou zakázku.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu; má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti.

Způsoby podání oznámení

Oznamovatel protiprávního jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů by měl v ideálním případě postupovat tak, že své oznámení podá nejprve interně u organizace (nejčastěji svého zaměstnavatele), u níž k protiprávnímu jednání dochází. Oznámení lze také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Je na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Vnitřní oznamovací systém

Oznámení bude v rámci vnitřního oznamovacího systému přiděleno tzv. příslušné osobě, která bude mít povinnost oznámení ve stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku posouzení vždy vyrozumět oznamovatele. Oznamovatel může oznámení podat v zásadě libovolným způsobem, tedy písemně, ústně (např. telefonicky) nebo osobněOsobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému Nejvyššího správního soudu je Jiří Prokel (dále jen „příslušná osoba“).

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

  • listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu Nejvyššího správního soudu, Moravské náměstí 6, 657 40 Brno s označením obálky „Oznámení - neotevírat - výhradně k rukám příslušné osoby“,
  • e-mailovou adresu oznameni@nssoud.cz,
  • telefonní linku +420 542 532 329, každý pracovní den od 8:00 do 12:00 hod.,
  • osobní jednání po předchozí dohodě.

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém (Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz).

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Poradenství pro oznamovatele

Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: +420 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci. 
Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).