Zvláštní senát ve věcech kompetenčních sporů zřízený podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb.

Předseda senátu

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec

Členové senátu za Nejvyšší soud
Mgr. Vít Bičák
JUDr. Roman Fiala
JUDr. Pavel Simon

Členové senátu za Nejvyšší správní soud
Mgr. Jitka Zavřelová
JUDr. Tomáš Rychlý

Náhradník JUDr. Pavla Simona
Mgr. David Havlík

Náhradník Mgr. Víta Bičáka
JUDr. Petr Škvain

Náhradník JUDr. Romana Fialy
JUDr. Radek Doležel

Náhradník Mgr. Jitky Zavřelové
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

Náhradník Mgr. Ing. Bc. Radovana Havelce
Mgr. Ondřej Mrákota

Náhradník JUDr. Tomáše Rychlého
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Působnost

Rozhoduje kompetenční spory podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Asistenti
Asistenti soudců Nejvyššího správního soudu jsou uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10.

Soudní kancelář

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů,

rozhoduje kladné a záporné kompetenční spory, jejichž stranou, popřípadě jeho oběma stranami, je soud. Předmětem rozhodování jsou spory o pravomoc vydat rozhodnutí, které vznikají mezi soudy na straně jedné a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy na straně druhé, a spory mezi soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví. Podstatou rozhodování zvláštního senátu je určit, která ze stran sporu je příslušná vydat rozhodnutí v konkrétní věci. Složením, působností i pravomocemi je obdobou zvláštního senátu zřízeného zákonem č. 3/1918 Sb. 

Zvláštní senát je složen ze sudého počtu soudců, a to ze tří soudců NSS a tří soudců Nejvyššího soudu. Funkční období zvláštního senátu je tříleté, přičemž v první polovině tohoto funkčního období senátu předsedá soudce zvolený z řad soudců NSS a v druhé polovině soudce zvolený z řad soudců Nejvyššího soudu. Zvláštní senát přitom není součástí ani jednoho z těchto soudů. Může však rozhodnutí obou nejvyšších soudů, jsou-li stranami projednávaného kompetenčního sporu, i zrušit. Sudý počet soudců je pak zárukou toho, aby se soudci přicházející z civilního soudnictví (soudci Nejvyššího soudu) ani soudci správního soudnictví (soudci Nejvyššího správního soudu) nemohli ohledně rozhraničení pravomoci mezi těmito dvěma větvemi soudnictví vzájemně „přehlasovat“. Při řízení před zvláštním senátem se rozhoduje podle obecných ustanovení soudního řádu správního.

Občanský soudní řád a soudní řád správní ukládají soudu, který rozhoduje věci soukromého práva, zastavit řízení, jestliže je u něj podána žaloba, kterou se někdo domáhá zrušení rozhodnutí správního orgánu ve věci veřejnoprávní, a soudu správnímu ukládají odmítnout žalobu, kterou se někdo domáhá přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodoval ve věci soukromoprávní. V takových případech ale obojí soudy mají vždy povinnost žalobce současně poučit, na který soud se má správně obrátit. Tím je současně zajištěno, že žalobce, který se takovým poučením řídí, neztrácí lhůtu stanovenou zákonem k podání žaloby. Lhůta tedy žalobci zůstává zachována, i když se obrátí do nesprávné větve soudnictví.

O tom, kdo je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení, rozhoduje zvláštní senát usnesením; současně zruší všechna rozhodnutí civilních nebo správních soudů, vydaná v této věci, která jeho výroku odporují. Usnesením rozhoduje také o odmítnutí návrhu či o zastavení řízení. Proti žádnému rozhodnutí zvláštního senátu nejsou přípustné opravné prostředky. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je pak závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, jakož i pro správní orgány a soudy.

Příloha: vzor č. 1vzor č. 2 a vzor č. 3 návrhu na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.
(pozn.: veškerá použitá jména a spisové značky jsou fiktivní)