Rejstříkové značky

Aktuálně používané rejstříkové značky 

 • As – řízení o kasačních stížnostech ve věcech dále neuvedených 
 • Ads – řízení o kasačních stížnostech ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, nemocenské péče v ozbrojených silách, uchazečů o zaměstnání a jejich hmotného zabezpečení podle předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální podpory, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
 • Afs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech cel, daní, poplatků a ostatních daňových řízení, ve věcech týkajících se rozpočtových pravidel a dotací 
 • Aprk – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích) 
 • Aprn – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích); do tohoto rejstříku se zapisují všechny návrhy na určení procesního úkonu ihned po jejich doručení soudu bez ohledu na to, zda je předpoklad dokončení všech navrhovaných úkonů v zákonem stanovené lhůtě (§ 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích) 
 • Ars – řízení o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda, ve věcech dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí a ve věcech dohledu nad financováním volebních kampaní politických stran a hnutí 
 • Azs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech mezinárodní ochrany a zákona o pobytu cizinců 
 • Ao – řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, k jehož projednání je Nejvyšší správní soud příslušný jako soud prvního stupně 
 • Aos – řízení o kasačních stížnostech ve věcech opatření obecné povahy, jejichž přezkum je upraven § 13 zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 
 • Komp – řízení o kompetenčních sporech podle § 97 a násl. s. ř. s. 
 • Konf – řízení ve věcech kompetenčních sporů podle § 2 z. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů 
 • Kse – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů 
 • Kseo – řízení o odvolání proti rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory České republiky (čl. II. odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb.) 
 • Kss – řízení ve věcech soudců 
 • Ksz – řízení ve věcech státních zástupců 
 • Nk – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů – ostatní věci 
 • Na – ostatní věci 
 • Ns – ostatní věci vyřizované ředitelkou soudních kanceláří 
 • Nad – postoupení věci podle § 7 odst. 5 s. ř. s.; přikázání věci podle § 9 s. ř. s. 
 • Nao – rozhodování o vyloučení soudce pro podjatost podle § 8 odst. 3 nebo odst. 5 s. ř. s. 
 • Obn – obnova řízení ve věcech politických stran a politických hnutí, v nichž soud rozhodoval v prvním stupni 
 • Pst – řízení ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 94 a násl. s. ř. s. 
 • Vol – řízení ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s. 
 • Rs – rozšířený sedmičlenný a devítičlenný senát
 • Nv řízení ve věcech volebních – ostatní věci

 

Dříve používané rejstříkové značky 

 • A – převzatá agenda z vrchních soudů (vyřízeno NSS) 
 • Ans – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany proti nečinnosti správního orgánu 
 • Aps – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu