Úsek správy soudu

Ředitel správy soudu

Mgr. Filip Glotzmann

  • v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, činí jménem soudu ve věcech státní správy soudu právní úkony a jedná v těchto věcech za soud navenek s fyzickými a právnickými osobami, jakož i s orgány veřejné moci, s výjimkou věcí, které si vyhradil předseda nebo místopředseda soudu,
  • řídí činnost úseku správy soudu,
  • sestavuje plán akcí programového financování a plán veřejných zakázek v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
  • metodicky řídí a kontroluje zadávání veřejných zakázek, které provádějí ve své samostatné působnosti zaměstnanci určení směrnicí č. 4/2013, o finančním řízení a vnitřní kontrole, o účetnictví, o oběhu účetních dokladů a o nakládání s nepotřebným majetkem,
  • zajišťuje plnění úkolů spojených se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
  • pečuje o náležitou vnitřní právní úpravu věcí patřících do jeho působnosti a odpovídá za včasnou přípravu návrhů vnitřních předpisů v těchto věcech,
  • plní další úkoly podle pokynů předsedy nebo místopředsedy soudu.
Správní kancelář
Oddělení správy majetku
Oddělení informačních a komunikačních technologií
Správce rozpočtu
Oddělení hlavního účetního
Oddělení autoprovozu