Personální oddělení

Vedoucí personálního oddělení

Mgr. Jana Humplíková

  • jedná jménem soudu v personálních věcech zaměstnanců soudu s výjimkou věcí vyhrazených předsedovi soudu [§ 13 odst. 2 písm. a)]; nemůže však činit právní úkony směřující ke vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních vztahů,
  • zpracovává koncepce, programy a plány personálního a sociálního rozvoje, včetně podkladů pro systemizovaný počet zaměstnanců, a komplexní péče o zaměstnance, včetně vzdělávání a výchovy,
  • vypracovává návrh rozpočtu mzdových prostředků, hodnotí a kontroluje jeho plnění, zpracovává vnitřní platové předpisy,
  • zpracovává statistické přehledy, vnitřní platové předpisy a kontroluje jejich dodržování,
  • plní další úkoly podle pokynů předsedy soudu.
Personalistka a mzdová účetní
Referent personálního oddělení