Funkcionáři Nejvyššího správního soudu

Předseda Nejvyššího správního soudu

Organizace výkonu soudnictví:

 • vydává rozvrh práce a mění rozvrh práce, vyžaduje-li to potřeba nového rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích; dále jen „ZSS“)
 • činí operativní opatření v rámci rozvrhu práce v průběhu roku (§ 44 ZSS)
 • jmenuje předsedy senátů (§ 102 odst. 3 ZSS)
 • jmenuje předsedy kolegií (§ 102 odst. 3 a § 106 odst. 1 ZSS)
 • navrhuje plénu počet kolegií soudu, jejich zřizování, slučování a stanovení obsahu jejich činnosti (§ 15 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní; dále jen „s. ř. s.“)
 • jmenuje a odvolává asistenty soudců (§ 14 odst. 2 s. ř. s.)
 • zprošťuje soudce soudu a asistenty soudců povinnosti zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce; ve stejném rozsahu zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost soudce vykonávající soudnictví ve zvláštním senátu rozhodujícím podle zákona č. 131/2002 Sb. (§ 81 odst. 2 ZSS, § 14 odst. 4 s. ř. s.)
 • vydává jednací řád (§ 21 odst. 1 s. ř. s.)
 • vydává organizační řád, kancelářský řád a jiné vnitřní předpisy
 • určuje podle rozvrhu práce jiného soudce nebo jiný senát na místo soudce vyloučeného z projednávání a rozhodnutí věci z důvodu podjatosti (§ 8 odst. 3 s. ř. s., věta druhá)
 • předkládá k projednání a rozhodnutí věc z důvodu podjatosti soudce jinému senátu, má-li za to, že důvod podjatosti není dán, nebo týká-li se věc jeho samotného (§ 8 odst. 3 s. ř. s., věta třetí)
 • žádá o svolání Soudcovské rady, účastní se jejích zasedání, předkládá jí návrhy a vyjadřuje se k projednávaným otázkám (§ 24 odst. 1 a 4 a § 25 odst. 2 s. ř. s.)

Judikatorní pravomoci:

 • navrhuje plénu zaujetí stanoviska za účelem sjednocení rozhodování soudů (§ 19 odst. 2 s. ř. s.)
 • svolává plénum, určuje program a řídí jeho zasedání (§ 20 odst. 3 s. ř. s.)
 • řídí vydávání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu [(dále jen „Sbírky rozhodnutí“ (§ 22 s. ř. s.)]
 • uveřejňuje stanoviska a zásadní usnesení ve Sbírce rozhodnutí; zasílá zásadní usnesení příslušným orgánům (§ 18 odst. 3 s. ř. s.)

Státní správa soudu (§ 29 odst. 1 a 2 s. ř. s.):

 • zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační
 • dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování
 • pečuje o zvyšování odborné úrovně asistentů soudců a ostatních zaměstnanců
 • dohlíží na řádný chod soudních kanceláří
 • jmenuje a odvolává ředitele správy (§ 27a s. ř. s.)
 • zajišťuje bezpečnost soudu a úkoly krizového řízení
 • dbá o důsojnost jednání, o dodržování zásad soudcovské etiky a o plynulost řízení u soudu; k tomu účelu zejména:
  • provádí prověrky soudních spisů
  • dohlíží na úroveň soudního jednání
  • vyřizuje stížnosti
 • pověřuje jednotlivými úkony státní správy s jejich souhlasem předsedy senátů a ostatní soudce soudu (§ 27 odst. 3 s. ř. s.)

Plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů:

 • plní funkci kárného žalobce a vykonává opatření potřebná k výkonu oloženého kárného opatření [§ 8 odst. 2 písm. d) a § 23 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb.]
 • vede seznamy soudců a přísedících kárných senátů a z těchto seznamů losem určeuje soudce a přísedící kárných senátů (§ 4 až 4b zákona č. 7/2002 Sb.)
 • ověřuje splnění podmínek kandidátů do kárných senátů a trvání těchto podmínek u členů kárných senátů (§ 4 a 5 zákona č. 7/2002 Sb.)
 • přijímá slib přísedících kárných senátů (§ 5 odst. 5 zákona č. 7/2002 Sb.)
 • na návrh předsedy kárného senátu odvolá přísedícího, který závažným způsobem porušil povinnosti přísedícího (§ 6 odst. 3 zákona č. 7/2002 Sb.)
 • přijímá oznámení o vzdání se funkce člena kárného senátu [§ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 7/2002 Sb.]
 • zanikne-li funkce člena kárného senátu jinak než uplynutím funkčního období, určí na jeho místo nového člena senátu z řad náhradníků podle stanoveného pořadí (§ 6 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb.)
 • vyzývá příslušné funkcionáře soudů, představitele profesních komor a zástupce právnických fakult veřejných vysokých škol a veřejného ochránce práv k navržení kandidátů pro zápis do seznamů soudců a přísedících kárných senátů

Plnění povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů, např.: 

 • zajišťuje poskytování informací soudem podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • vykonává státní správu zvláštního senátu podle § 2 odst. 4 zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
 • vykonává státní správu kárného soudu podle zák. č. 7/2002 Sb.

Místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu

 • z pověření předsedy soudu (§ 27 odst. 2 s. ř. s.) vykonává státní správu soudu ve všech záležitostech, vyjma těch, které svěřuje zákon výlučně předsedovi soudu nebo které si k rozhodování předseda soudu vyhradil
 • v oblasti výkonu státní správy soudu řídí činnost ředitele správy (§ 29 odst. 3 s.ř.s.)
 • zastupuje předsedu soudu v době jeho nepřítomnosti