Bezpečnostní ředitelka

Bezpečnostní ředitelka

Bc. et Bc. Irena Festová

  • vede agendu utajovaných informací,
  • vede agendu krizového řízení a vytváří plán krizové připravenosti,
  • zajišťuje bezpečnost osob a majetku,
  • odpovídá za provoz přístupového systému a nastavuje přístupová práva,
  • plánuje s dvouletým předstihem akce programového vybavení týkající se jeho působnosti a o plánu informuje vedoucího oddělení správy majetku; tyto akce realizuje a podklady pro administrativní zpracování akce předává vedoucímu oddělení správy majetku,
  • podílí se na přípravě rozpočtu v oblasti bezpečnosti a krizového řízení,
  • komplexně zajišťuje veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti své působnosti,
  • vede evidenční pomůcky,
  • dodržuje postupy elektronické spisové služby včetně provádění doručování a dalších úkonů prostřednictvím datových schránek,
  • plní další úkoly podle pokynů předsedy soudu.