Oddělení dokumentace a analytiky

Oddělení dokumentace a analytiky (dále jen "oddělení") poskytuje odborný servis soudcům a asistentům Nejvyššího správního soudu a soudcům správních úseků krajských soudů.

Hlavními úkoly oddělení jsou:

 • správa a rozvoj elektronické databáze judikatury (v níž se evidují informace o právních názorech již dříve zaujatých v rozhodnutích, stanoviscích a zásadních usneseních Nejvyššího správního soudu, ostatních soudů činných ve správním soudnictví, zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., jakož i rozhodnutí orgánů veřejné státní správy a oboru veřejného práva),
 • vytváření Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,
 • analytická činnost zejména v oblastech evropského, mezinárodního a srovnávacího práva,
 • rozbor činnosti správních soudů,
 • podpora prohlubování odborných znalostí soudců a asistentů Nejvyššího správního soudu a správních úseků krajských soudů.

Vedoucí oddělení

Mgr. et Mgr. Eva Šupej Kostolanská

 • řídí, kontroluje a odpovídá za činnost oddělení,
 • komplexně řídí, zajišťuje a kontroluje funkčnost a úplnost databáze judikatury a vyhledavačů judikatury na webových stránkách soudu,
 • zpracovává odborné analýzy a vyhledává zahraniční literaturu a judikaturu v otázkách evropského, mezinárodního a srovnávacího práva pro soudce Nejvyššího správního soudu, asistenty soudců a soudce správních úseků krajských soudů,
 • podílí se na vydávání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,
 • zajišťuje informovanost o zdrojích informací o evropském právu včetně spolupráce při zajišťování právní informatiky v oblasti evropského práva,
 • spolupracuje s vnitrostátními i zahraničními partnery v otázkách souvisejících s interpretací a aplikací evropského práva, zvláště v rámci Asociace státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie a Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů,
 • plní další úkoly dle pokynů předsedy soudu a místopředsedy soudu.
Poradci
Zaměstnanec pro evidenci judikatury