Řízení o zrušení služebního předpisu

Novelou s účinností od roku 2015 byla do soudního řádu správního doplněna úprava dalšího typu řízení, který je možné vést ve správním soudnictví – řízení o zrušení služebního předpisu.

Služební předpisy stanoví organizační věci služby a jsou závazné pro státní zaměstnance a další osoby dle zákona o státní službě. Úprava je z části převzata z ustanovení s. ř. s. upravujících řízení o zrušení opatření obecné povah, účel jednotlivých řízení se však liší. Účelem soudního přezkumu služebních předpisů je primárně ochrana objektivního práva (zákonnosti při výkonu veřejné správy), nikoliv veřejných subjektivních práv navrhovatele, jako je tomu v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.

K řízení o návrhu na zrušení služebního předpisu je příslušný Městský soud v Praze, Nejvyšší správní soud pak rozhoduje o kasačních stížnostech coby opravných prostředcích proti jeho rozhodnutí. Aktivně legitimovaný k podání návrhu na zrušení služebního předpisu je náměstek ministra vnitra pro státní službu.