Právní úprava

V této sekci jsou uveřejněny vybrané právní předpisy a mezinárodní úmluvy, které jsou významné pro činnost Nejvyššího správního soudu. Jejich texty jsou uváděny v aktuálním znění, přičemž toto znění je neoficiální a má pouze informativní charakter.

Ústavní zákony

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Usnesení č. 2/1993 předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

Mezinárodní úmluvy

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá v New Yorku dne 10. 12. 1948 (Text deklarace je neoficiálním překladem do češtiny.)

Vyhláška Ministra zahraničí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Sdělení FMZV č. 169/1991 Sb., o opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech

Sdělení MZV č. 100/2004 Sb. m. s., o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajících se zrušení trestu smrti

Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění Protokolů č. 3, 5 a 8

Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

Sdělení MZV č. 45/2003 Sb. m. s., o přijetí opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb., o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/2004 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 124/2004 Sb. m. s., o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva)

Základní zákony

č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích  

Související zákony

č. 500/2004 Sb., správní řád

č. 280/2009 Sb., daňový řád

č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

č. 85/1996 Sb., o advokacii

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví  

Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda

č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

č. 22/2004 Sb., o místním referendu

č. 118/2010 Sb., o krajském referendu

č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky

Soudnictví ve věcech politických stran a politických hnutí

č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí