Nabídka dočasného přidělení soudců k Nejvyššímu správnímu soudu

Nejvyšší správní soud v návaznosti na východiska Memoranda o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu opětovně nabízí možnost dočasného přidělení soudců k Nejvyššímu správnímu soudu. Smyslem institutu dočasného přidělení v podmínkách Nejvyššího správního soudu je jednak zkvalitňování práce správních úseků krajských soudů v rámci celoživotního vzdělávání soudců, ale též hledání vhodných kandidátů pro doplňování správního soudnictví, a to mezi soudci správních úseků krajských soudů a případně rovněž mezi soudci obecných soudů. Dlouhodobým záměrem je obměňovat a doplňovat soudcovské řady tak, aby soudní sbor Nejvyššího správního soudu byl rozmanitým a reprezentativním tělesem, složeným z kompetentních a důvěryhodných osobností.

Délka trvání:

Dočasné přidělení soudců k Nejvyššímu správnímu soudu trvá zásadně šest měsíců.

V rámci jednoho půlročního cyklu mohou být současně k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přiděleni nejvýše 4 soudci.

Průběh a obsah dočasného přidělení:

Jádrem činnosti dočasně přiděleného soudce je podíl na rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu. Soudce bude rozvrhem práce zařazen do některého ze tříčlenných senátů a bude mu přidělena agenda, na jejímž projednávání a rozhodování se jako zpravodaj bude podílet. Pravidlem bude působení ve dvou soudních odděleních. Během dočasného přidělení se soudce stane členem pléna soudu a plní všechny povinnosti soudců  stanovené obecně závaznými předpisy a vnitřními normami soudu. S výjimkou asistentů bude materiálně a informačně vybaven jako ostatní soudci a může využít odbornou i administrativní podporu všech úseků Nejvyššího správního soudu. Zabezpečení soudce po dobu dočasného přidělení se řídí zákonem o soudech a soudcích.

Podmínky pro kandidáty z řad soudců:

Kandidáty na dočasné přidělení soudců u Nejvyššího správního soudu lze rozdělit do dvou skupin: první skupinou jsou soudci na správních úsecích krajských soudů. Ti mají možnost osvojit si práci soudce kasačního soudu a získané poznatky přenést do praxe na mateřských soudech.  Druhou skupinou jsou soudci dosud nepůsobící ve správním soudnictví, ale na jiných úsecích výkonu soudnictví u okresních, krajských, vrchních soudů, případně u Nejvyššího soudu, kteří mají zájem o veřejné právo a zvažují případné profesní působení ve správním soudnictví.  Všichni kandidáti musí vykonávat soudcovskou funkci, a to alespoň 3 roky na specializovaném úseku správního soudnictví krajského soudu nebo mít 5 let celkové soudcovské praxe bez ohledu na stupeň či úsek soudu. Tato podmínka musí být splněna nejpozději k datu případného dočasného přidělení k Nejvyššímu správnímu soudu.

Přihláška:

Žádost o zařazení do výběru pro dočasné přidělení spolu s profesním životopisem, motivačním dopisem, čestným prohlášením o délce soudcovské praxe a preferencí časového období přidělení je třeba zaslat elektronicky na adresu: docasneprideleni (at) nssoud.cz. Žádost může být podána nejdříve 18 měsíců před počátkem preferovaného časového období dočasného přidělení. Přijetí žádosti spolu se stanovením podrobností navazujícího postupu bude každému soudci potvrzeno.

Další postup:

Předseda Nejvyššího správního soudu o všech podaných žádostech informuje Soudcovskou radu. Na základě podané žádosti, předložených dokumentů a případného osobního rozhovoru se soudcem si vyhrazuje právo učinit další zjištění o soudci, jakož i právo na předvýběr soudců, kteří budou následně pozváni ke slyšení před Soudcovskou radu.

Po slyšení předseda soudu společně se Soudcovskou radou zhodnotí informace o každém soudci, který se jej zúčastnil, a podle jeho výsledku rozhodne, zda a u kterého soudce navrhne jeho dočasné přidělení k Nejvyššímu správnímu soudu, na jaké období, či takový návrh nepodá. Své rozhodnutí následně sdělí žádajícímu soudci.

Podání návrhu bude předcházet projednání konkrétních podmínek dočasného přidělení soudce s předsedou soudu, u něhož působí, zejména časové vymezení tohoto přidělení. Dočasné přidělení konkrétního soudce je podmíněno rozhodnutím ministra spravedlnosti vydaným k návrhu předsedy Nejvyššího správního soudu za souhlasu přidělovaného soudce, po projednání s předsedou soudu, u něhož soudce doposud působí, a soudcovskými radami obou dotčených soudů.

Podrobnosti k podmínkám a organizaci viz Memorandum o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu.

 

Brno 4. prosince 2018                 

JUDr. Michal Mazanec
předseda Nejvyššího správního soudu