Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný název povinného subjektu

Nejvyšší správní soud 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Existence Nejvyššího správního soudu vyplývá z článku 91 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR. Nejvyšší správní soud byl zřízen a působí na základě zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, doprovodného zákona č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, a zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu Nejvyššího správního soudu najdete zde.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
657 40 Brno
Česká republika

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
657 40 Brno
Česká republika

Návštěvní doba u předsedy soudu
úterý od 10:30 do 15:30 hod.

Návštěvní doba u místopředsedy  soudu
úterý od 10:30 do 15:30 hod.

O návštěvu u předsedy a místopředsedy soudu je nutno předem požádat, aby mohl být sjednán konkrétní termín přijetí. Neohlášené návštěvy nemusí být s ohledem na plánovaný program přijaty. 

4.3 Úřední hodiny

Doba pro styk s veřejností                                      
pondělí – čtvrtek: 8:00–11:30 hod. a 13:00–15:00 hod.
pátek:  8:00–11:00 hod.; 13:00–14:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Podatelna

Tel:  542 532 311
Tel: 542 532 460

Kancelář předsedy souduTel:  542 532 331
Tiskový mluvčí  Tel:  542 532 351
Zastupující tiskový mluvčí   Tel:  542 532 445
Oddělení dokumentace a analytikyTel:  542 532 512
Pokladna                                                            Tel:  542 532 400

4.5 Čísla faxu

PodatelnaFax:  542 532 361

4.6 Adresa internetové stránky

Elektronická adresa internetových stránek 

www.nssoud.cz

                                                              

4.7    Adresa e-podatelny

Elektronická adresa elektronických podatelen  

podatelna@nssoud.cz

ID datové schránkywwjaa4f

4.8 Další elektronické adresy

Tiskový mluvčí    

podatelna@nssoud.cz

5. Platby lze poukázat

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby    3703-46127621/0710

Účet soudu je veden u České národní banky, pobočka Brno. Soudní poplatky je možné hradit kolkovými známkami, v hotovosti na pokladně soudu nebo bankovním převodem na výše uvedený účet. V tomto případě je nutné platbu označit variabilním symbolem, který je generován na webových stránkách soudu. Vracení soudních poplatků se provádí bezhotovostně, poštovní poukázkou typu B nebo v hotovosti na pokladně soudu.

6. IČ

Identifikační číslo75003716

7.    DIČ

Nejvyšší správní soud není plátcem daně z přidané hodnoty.  

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace se podávají telefonicky na tel.: 542 532 351 (tiskový mluvčí), elektronickou poštou: podatelna@nssoud.cz, písemně na podatelnu NSS, poštou na adresu soudu: Nejvyšší správní soud, Moravské náměstí 6, 657 40 Brno či faxem na č.: 542 532 361. Formulář pro podání žádosti je možné získat na podatelně Nejvyššího správního soudu nebo zde. Vyřizování žádostí o informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, do kterého je možné - stejně tak jako do výše jmenovaných zákonů - nahlédnout, popřípadě z nich pořizovat výpisy u tiskového mluvčího.

Na písemnou žádost bude informace Nejvyšším správním soudem poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího přijetí. Lhůtu lze ze závažných důvodů nejvýše o 10 dnů prodloužit.

Týká-li se žádost již zveřejněné informace, Nejvyšší správní soud sdělí žadateli do sedmi dnů kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud však žadatel na přímém poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše uvedené lhůtě.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Nejvyššímu správnímu soudu a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Nejvyšší správní soud posoudí žádost a v případě, že je nesrozumitelná či není zřejmé jaká informace je požadována nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud ji žadatel neupřesní do 30 dnů, rozhodne Nejvyšší správní soud o odmítnutí žádosti. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti Nejvyššího správního soudu, žádost odloží a tuto skutečnost do sedmi dnů sdělí žadateli.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 hod. na podatelně soudu, elektronicky na adresu podatelna@nssoud.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Bližší informace k formátu elektronického podání jsou uvedeny zde.

11. Opravné prostředky

Odvolání

Pokud Nejvyšší správní soud žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat u Nejvyššího správního soudu odvolání a bude o něm rozhodovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat písemně nebo ústně žadatel:

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení dle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu a rozhoduje o ní Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Formuláře

Formulář pro podání žádosti je možné získat na podatelně Nejvyššího správního soudu nebo zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Viz Průvodce řízením

14. Předpisy

14.1  Nejdůležitější používané předpisy

Právní předpisy a mezinárodní úmluvy, které jsou pro činnost Nejvyššího správního soudu významné, najdete zde

14.2 Vydané právní předpisy

Nejvyšší správní soud nevydává žádné právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

Nejvyšší správní soud může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. V tomto postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. července 2011

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Nejvyšší správní soud nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

Nejvyšší správní soud nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Výroční zprávy Nejvyššího správního soudu v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech: