Informace o zpracování osobních údajů

Nejvyšší správní soud je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pro výkon svých zákonem svěřených pravomocí (§ 12 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní) Nejvyšší správní soud v nezbytném rozsahu zpracovává, tj. shromažďuje, třídí a uchovává v listinné a elektronické podobě následující údaje:

 1. o účastnících soudních, správních a stížnostních řízení vedených u Nejvyššího správního soudu nebo řízení s nimi souvisejících, jejich zástupcích a dalších osobách jakkoliv zúčastněných na těchto řízeních;
 2. o osobách, které se na Nejvyšší správní soud obracejí se svými podněty a podáními nebo žádají o informace, včetně žadatelů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 3. o bývalých i současných soudcích, včetně soudců dočasně přidělených nebo ucházejících se o toto dočasné přidělení, jakož i o kandidátech na funkci soudce Nejvyššího správního soudu;
 4. o bývalých i současných členech a přísedících kárných senátů a jejich náhradnících, jakož i o osobách, z nichž jsou tito členové, přísedící a náhradníci určování losem podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů;
 5. o bývalých i současných zaměstnancích, jakož i o uchazečích o zaměstnání, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci výběrových řízení, pro splnění smluvních ujednání a souvisejících právních povinností Nejvyššího správního soudu coby zaměstnavatele a pro obhajobu případných právních nároků;
 6. o smluvních partnerech a jejich zaměstnancích za účelem splnění smluvních ujednání a pro obhajobu případných právních nároků;
 7. o osobách, které se přihlásí na akce pořádané Nejvyšším správním soudem;
 8. o osobách zapsaných v knize návštěv z důvodu ochrany osob, majetku a oprávněných zájmů Nejvyššího správního soudu a třetích osob;
 9. io osobách zachycených kamerovým systémem z důvodu ochrany osob, majetku a oprávněných zájmů Nejvyššího správního soudu a třetích osob.

S osobními údaji, které Nejvyšší správní soud zpracovává, se mohou seznámit pouze soudci a zaměstnanci Nejvyššího správního soudu, kteří jsou na základě svého organizačního a pracovního zařazení oprávněni s osobními údaji nakládat. Nejvyšší správní soud může zpracované osobní údaje zpřístupnit orgánům veřejné moci, úřadům, institucím a dalším osobám, vyžaduje-li to zákon.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. můžete Nejvyšší správní soud požádat o vydání potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (čl. 15 nařízení EU č. 2016/679)
 • právo na opravu svých osobních údajů, pokud některé Vaše osobní údaje, které Nejvyšší správní soud zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné (čl. 16 nařízení EU č. 2016/679)
 • právo na výmaz svých osobních údajů (právo „být zapomenut“), pokud nechcete, aby Nejvyšší správní soud některé Vaše údaje zpracovával, a to v případě, shledá-li Nejvyšší správní soud, že je dán jeden z důvodů pro výmaz Vašich údajů (čl. 17 nařízení EU č. 2016/679)
 • právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů (čl. 21 nařízení EU č. 2016/679) nebo právo na omezení zpracování svých osobních údajů (čl. 18 nařízení EU č. 2016/679)
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů, pokud Nejvyšší správní soud zpracovává vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu nebo smlouvy, můžete získat zpět své osobní údaje, které jste Nejvyššímu správnímu soudu poskytli (čl. 20 nařízení EU č. 2016/679).

Všechna svá práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti adresované Nejvyššímu správnímu soudu.

Údaje o správci

Nejvyšší správní soud, Moravské náměstí 6, 657 40 Brno, Česká republika

E-mail: podatelna@nssoud.cz
ID datové schránky: wwjaa4f

S dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů Nejvyšším správním soudem se můžete obracet rovněž na pověřenkyni pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Lucia Vargová          

Tel.: +420 542 532 471
E-mail: lucia.vargova(zavináč)nssoud.cz

Orgán dohledu

Mgr. Lucia Vargová           

Tel.: +420 542 532 471
E-mail: lucia.vargova(zavináč)nssoud.cz

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 nařízení EU č. 2016/679). Informace o činnosti tohoto dozorového úřadu naleznete na www.uoou.cz.