Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 12/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1381 - 1422

Rozhodnutí:

1381 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
1382 Řízení před soudem: nezákonný zásah; aktivní a pasivní legitimace
1383 Řízení před soudem: soulad správního aktu s interní instrukcí; ustálená správní praxe
1384 Řízení před soudem: kompetenční výluka Daňové Řízení: reklamace proti postupu při doručování
1385 Shromažďovací právo: přiměřenost zákazu shromáždění Řízení před soudem: lhůta pro vydání rozhodnutí
1386 Politické strany a hnutí: pozastavení a znovuobnovení činnosti Řízení před soudem: vázanost Poslanecké sněmovny rozhodnutím soudu
1387 Spolkové právo: registrace občanského sdružení Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
1388 Řízení před soudem: aktivní legitimace vlastníka a přihlašovatele ochranné známky Ochranné známky: převod zapsané ochranné známky; převod (přechod) přihlášky
1389 Správní řízení: náležitosti rozhodnutí
1390 Důchodové pojištění: signifikace multiplikace při aplikaci legální regulace administrativní jurisdikcí
1391 Veřejné zdravotní pojištění: církve a jejich duchovní jako plátci pojistného
1392 Správní řízení: aplikace zásad soukromého práva
1393 Správní trestání: účastenství v přestupkovém řízení
1394 Správní trestání: pokuta za uvedení stanoveného výrobku na trh bez prohlášení o shodě
1395 Daňové řízení: postavení ručitele; nahlížení do spisu
1396 Daň z příjmů: neoprávněné podnikání; ostatní příjmy
1397 Daňové řízení: úkon směřující k vyměření nebo doměření daně Daň z přidané hodnoty: osvědčení o registraci
1398 Daň z příjmů: výdaje na pracovní cesty
1399 Cla: prokázání preferenčního původu zboží
1400 Územní samospráva: právo občanů kraje vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva
1401 Rozhlasové a televizní vysílání: televizní vysílání na mobilní telefony Právo Evropských společenství: výklad právních norem
1402 Právo na informace: povinné subjekty
1403 Řízení před soudem: kompetenční výluka
1404 Řízení před soudem: neodstranitelná překážka Řízení Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění
1405 Řízení před soudem: posuzování včasnosti žaloby
1406 Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti
1407 Řízení před soudem: k pojmu „rozhodnutí správního orgánu“
1408 Správní řízení: veřejná listina Živnostenské podnikání: posuzování odborné způsobilosti
1409 Správní řízení: dvojinstančnost
1410 Daňové řízení: k důkaznímu břemenu
1411 Daňové řízení: omezení při změně vyměřené (doměřené) daně stanovené podle pomůcek
1412 Daňové řízení: součinnost třetích osob při místním šetření
1413 Daň z příjmů: výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; výpočet základu daně
1414 Daň z převodu nemovitostí: příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů Daňové řízení: důkazní břemeno
1415 Daň z příjmů: výdaje spojené s nabytím postoupené pohledávky
1416 Daň z přidané hodnoty: k pojmu zdanitelného plnění
1417 Daň z příjmů: rezerva na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou jako daňově uznatelný výdaj
1418 Daň z převodu nemovitostí: cena sjednaná a stanovená
1419 Celní právo: úrok za posečkání s úhradou celního dluhu
1420 Vodní právo: poplatek za odebrané množství podzemní vody
1421 Rozhlasové a televizní vysílání: prodloužení platnosti licence
1422 Služební poměr příslušníků Policie ČR: dokazování v řízení ve věcech Služebního poměru