Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 11/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1348 - 1380

Rozhodnutí:

1348 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti
1349 Řízení před soudem: nepravá retroaktivita procesních norem; azyl
1350 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí Daňové řízení: počet výzev ve vytýkacím řízení; ochrana legitimního očekávání Prodejny Duty/Tax Free
1351 Služební poměr příslušníků Bezpečnostní informační služby: příspěvek za službu Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví
1352 Daňové řízení: ručení společníka veřejné obchodní společnosti
1353 Daňové řízení: neomezená a omezená plná moc
1354 Daňové řízení: počítání lhůt
1355 Daňové řízení: obnova řízení
1356 Daňové řízení: doměření daně; rozsah přezkumu rozhodnutí o dani stanovené podle pomůcek
1357 Daň z příjmů právnických osob: nárok na prominutí daně; zrušení právního předpisu Ústavním soudem
1358 Silniční daň: princip zdanění
1359 Právo Evropských společenství; aplikační přednost; výklad právních norem Spotřební daň: předmět daně z tabáku
1360 Vodní právo: vypouštění odpadních vod
1361 Rozpočty: přijetí dotace ze státního Rozpočtu; odvod za porušení Rozpočtové kázně
1362 Veřejné zakázky: navýšení ceny za provedení Veřejné zakázky
1363 Provoz na pozemních komunikacích: pravomoc obecní policie měřit rychlost vozidel na území obce
1364 Místní referendum: principy soudní ochrany
1365 Zaměstnanost: vyřazení z evidence uchazečů o Zaměstnání
1366 Právo na informace: povinný subjekt
1367 Právo na informace: povinný subjekt
1368 Utajované skutečnosti: bezpečnostní riziko
1369 Myslivost: návrh na uvedení honitby do souladu se zákonem
1370 Důchodové pojištění: výše dávky Důchodového zabezpečení
1371 Důchodové pojištění: příplatek k Důchodu
1372 Řízení před soudem: ustanovení zástupce
1373 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti a delegace
1374 Řízení před soudem: kompetenční výluka
1375 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně Daňové řízení: obnova řízení
1376 Spotřební daň: nárok na vrácení daně
1377 Celní zákon: vrácení cla
1378 Správní trestání: vymezení skutku
1379 Rozhodování ve věcech soukromoprávních: prodej obecního majetku
1380 Energetika: dokazování při ukládání správní sankce