Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 9/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1291 - 1320

Rozhodnutí:

1291 Řízení před soudem: předběžné opatření; ochrana před nezákonným zásahem
1292 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí, jehož účinky již pominuly Ochrana utajovaných skutečností: platnost osvědčení
1293 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
1294 Řízení před soudem: místní příslušnost soudu ve věcech mezinárodní ochrany
1295 Správní řízení: obnova řízení
1296 Správní řízení: zásada jednotnosti řízení Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení; vymezení relevantního trhu; k výkladu norem soutěžního práva v období před přístupem České republiky k Evropským společenstvím
1297 Shromažďovací právo: zákaz shromáždění Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti
1298 Stavební řízení: lhůta k dokončení stavby
1299 Územní řízení: odepření účastenství
1300 Právo na informace: přístup k informacím obsaženým v územně plánovací dokumentaci
1301 Daňové řízení: zastřený (dissimulovaný) právní úkon
1302 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek; odvolací řízení
1303 Daňové řízení: daňová kontrola; dodatečné Daňové přiznání
1304 Daň z příjmů fyzických osob: vznik povinnosti podat daňové přiznání Daňové řízení: počátek běhu lhůty pro vyměření či doměření daně
1305 Daň z příjmů fyzických osob: spolupráce manželů při podnikání
1306 Daň z příjmů fyzických osob: stanovení vstupní ceny
1307 Účetnictví: dohadné účty pasivní
1308 Telekomunikace: reklamace vyúčtování cen
1309 Telekomunikace: jednotný telefonní seznam
1310 Myslivost: uznání honitby
1311 Zbraně a střelivo: povinnosti držitele zbrojní licence
1312 Detail
1313 Dualismus práva: náhrada za nemovitý majetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině
1314 Důchodové pojištění: zvýšení procentní výměry starobního Důchodu
1315 Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; kontrola podkladů rozhodných pro určení výše Pojistného
1316 Řízení před soudem: obnova Řízení
1317 Řízení před soudem: rozhodnutí o zrušení povinnosti srážet zajištění daně
1318 Správní trestání: rozsah soudního přezkumu rozhodnutí o pokutě
1319 Stavební řízení: údržba stavby Správní řízení: seznámení se s podklady pro rozhodnutí
1320 Daň z přidané hodnoty: vymezení služby