Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 8/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1255 - 1290

Rozhodnutí:

1255 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti; žaloba proti nečinnosti
1256 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti; důvodnost žaloby
1257 Řízení před soudem: zmatečnost
1258 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí finančního arbitra Správní trestání: pravomoc finančního arbitra uložit pokutu; zákon o platebním styku
1259 Řízení před soudem: kompetenční výluka; zrušení údaje o místu trvalého pobytu
1260 Advokacie: kárné provinění advokáta Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení; náklady vynaložené na zastoupení České advokátní komory
1261 Daňoví poradci: povinnost mlčenlivosti; vztah k živnosti účetní poradenství
1262 Daňoví poradci: povinnost mlčenlivosti Daňové řízení: třetí osoba zúčastněná na řízení
1263 Daňové řízení: ručení společníka veřejné obchodní společnosti
1264 Daňové řízení: dodatečné Daňové přiznání
1265 Daň z příjmů: finanční pronájem
1266 Daň z příjmů fyzických osob: příjem z podnikání
1267 Daň darovací: bezúplatný převod bytové jednotky bytovým družstvem
1268 Spotřební daň z minerálních olejů: barvení a značkování paliv a maziv
1269 Regulace reklamy: reklama obsahující prvky pornografie
1270 Právo na informace: rozhodovací činnost soudů
1271 Právo na informace: povinnost předat informace povinnému subjektu
1272 Právo na informace: informační povinnost veřejných zdravotních pojišťoven
1273 Myslivost: informace o využívání přírodního bohatství Právo na informace o životním prostředí
1274 Důchodové pojištění: starobní Důchod; hodnocení doby pojištění
1275 Vodní právo: uložení opatření k nápravě Řízení před soudem: dokazování
1276 Opatření obecné povahy: schválení či změna územně plánovací dokumentace
1277 Kompetenční spory: legitimace k podání návrhu; služné vojáků základní služby
1278 Služební poměr příslušníků Policie ČR: porušení základních povinností policisty
1279 Řízení před soudem: kompetenční výluka
1280 Řízení před soudem: kompetenční výluka Horní právo: potvrzení o stanovení dobývacího prostoru
1281 Řízení před soudem: podjatost soudce
1282 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost Správní trestání: hospodářská soutěž
1283 Svědecká výpověď a dokazování ve správním řízení a v řízení před krajským soudem Daň z příjmů: uplatnění daňové ztráty a úroků z prodlení
1284 Správní řízení: označení osoby podepisující rozhodnutí
1285 Celní právo: dlužnická solidarita
1286 Kompetenční spory: návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou
1287 Zvláštní příplatek za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
1288 Azyl: zjišťování skutkového stavu v řízení o udělení azylu; vztah výroků o neudělení azylu a o neexistenci překážky vycestování
1289 Střelné zbraně: k podmínkám ztráty spolehlivosti
1290 Stavební zákon: účastenství v řízení o odstranění stavby; odvolání opomenutého účastníka řízení