Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 7/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1217 - 1254

Rozhodnutí:

1217 Řízení před soudem: nedostatek řádného doručení správního rozhodnutí Správní Řízení: účastenství v Řízení
1218 Řízení před soudem: zaplacení soudního poplatku
1219 Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti Mezinárodní ochrana: přesah vlastních zájmů stěžovatele
1220 Daňové řízení: prodloužení lhůty v důsledku fikce
1221 Daňové řízení: zákaz dvojího zdanění
1222 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek
1223 Daňové řízení: výhody stanovení daně podle pomůcek pro daňový subjekt
1224 Daňové řízení: součinnost třetích osob
1225 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
1226 Daň z příjmů: plnění po odstoupení od smlouvy
1227 Daň z přidané hodnoty: provozovatel výherních hracích přístrojů
1228 Daň z převodu nemovitostí: základ daně při vkladech nemovitostí do obchodních společností
1229 Pobyt cizinců: stanovení doby vycestování Správní řízení: dodatečná změna lhůty ke splnění povinnosti
1230 Pobyt cizinců: přiměřenost zásahu do soukromého a rodinného života cizince
1231 Právo na informace: fiktivní rozhodnutí
1232 Správní rozhodnutí: soulad výroku s odůvodněním Správní trestání: provozování rozhlasového a televizního vysílání
1233 Správní trestání: odborný dozor nad bezpečností práce Pracovní právo: práce přesčas
1234 Správní trestání: veterinární péče; nesplnění závazného pokynu
1235 Shromažďovací právo: místo shromáždění
1236 Stavební řízení: účastenství v řízení
1237 Státní památková péče: ochrana památek ve vztahu ke stavebnímu řízení
1238 Ochrana spotřebitele: diskriminace
1239 Veřejné zdravotní pojištění: penále za nezaplacení pojistného po vyhlášení konkursu
1240 Veřejné zdravotní pojištění: promlčení pojistného
1241 Pojistné na sociální zabezpečení: vznik povinnosti platit Pojistné
1242 Důchodové pojištění: podmínky vzniku nároku na plný invalidní Důchod
1243 Političtí vězni: příplatek k důchodu
1244 Kompetenční spory: nezákonný zásah správního orgánu spočívající v zápisu poznámky do katastru nemovitostí
1245 Kompetenční spory: pojem sporu; pravomoc rozhodovat o nákladech řízení před správním orgánem
1246 Katastr nemovitostí: zřejmý omyl při vedení a obnově Katastru
1247 Ochranné známky: shodnost či podobnost výrobků a služeb
1248 Náhrada za znárodněný majetek
1249 Řízení před soudem: podklady pro rozhodnutí; nepřezkoumatelnost rozhodnutí soudu
1250 Řízení před soudem: lhůta k podání kasační stížnosti
1251 Daňové řízení: povinnost prokázat náklady vzniklé z komisionářské smlouvy; meze činnosti odvolacího orgánu
1252 Správní řízení: doručování písemností
1253 Daňové řízení: úrok za daňový přeplatek Daň z přidané hodnoty: vracení nadměrného odpočtu
1254 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně