Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 6/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1175 - 1216

Rozhodnutí:

1175 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o odvolání ředitele školské právnické osoby
1176 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
1177 Řízení před soudem: opravné usnesení; lhůta k podání kasační stížnosti
1178 Řízení před soudem: místní příslušnost soudu v azylové věci; ochrana před nezákonným zásahem
1179 Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu
1180 Správní řízení: jednání za organizační složku zahraniční právnické osoby
1181 Správní řízení: zjišťování skutkového stavu; výslech svědka
1182 Daňové řízení: k přezkoumání rozhodnutí o sdělení penále
1183 Daňové řízení: oprava zřejmých chyb v rozhodnutí
1184 Daňové řízení: k pojmu „zavinění“ správce daně
1185 Daňové řízení: předběžná otázka
1186 Daňové řízení: přechod Daňové povinnosti na dědice; předpis penále
1187 Daň z přidané hodnoty: přenechání sportoviště za účelem užívání; smlouva o výpůjčce
1188 Daň z příjmů: sražení záloh na Daň z příjmů ze závislé činnosti
1189 Daň z přidané hodnoty: opožděné vystavení faktury
1190 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně při převodu garážových stání v hromadné garáži
1191 Správní trestání: provozování her a loterií
1192 Správní trestání: stavění běhu lhůty k projednání přestupku
1193 Advokacie: vyškrtnutí ze seznamu advokátů
1194 Pobyt cizinců: zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění Řízení před soudem: kompetenční výluka
1195 Političtí vězni: žádost o poskytnutí jednorázové částky; soudní rehabilitace Správní řízení: překážka věci pravomocně rozhodnuté
1196 Důchodové pojištění: příplatek k Důchodu
1197 Důchodové pojištění: „dílčení“ procentní výměry starobního Důchodu
1198 Dávky sociální péče: povinnost vrátit neprávem vyplacenou dávku
1199 Energetika: umožnění dodávky plynu vlastníkem nemovitosti
1200 Stavební řízení: řízení o odstranění dočasné stavby
1201 Stavební řízení: souhlas dotčených orgánů státní správy Ochrana ovzduší: povolení zřízení zdroje znečišťování
1202 Stavební zákon: dodatečné povolení stavby; náležitosti rozhodnutí
1203 Služební poměr příslušníků Policie ČR: členství v dozorčí radě
1204 Klamavá reklama
1205 Azyl: k pojmu pronásledování
1206 Zahraniční obchod s vojenským materiálem: nemožnost přechodu licence Řízení před soudem: žalobní legitimace právního nástupce účastníka
1207 Ochrana životního prostředí: k obsahu integrovaného povolení
1208 Kompetenční spory: zaplacení ceny za demontáž telekomunikačního zařízení
1209 Stavební zákon: užívání reklamního zařízení
1210 Stavební řízení: dodatečné povolení části stavby
1211 Zničení padělků nebo nedovolených napodobenin zboží
1212 Státní kontrola: užití správního řádu v řízení
1213 Myslivost: určení příslušnosti
1214 Daňové řízení: důkazní břemeno správce daně
1215 Daňové řízení: řízení o žádosti o vrácení přeplatku
1216 Důchodové pojištění: pojistné z odměn správce konkursní podstaty