Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 5/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1141 - 1174

Rozhodnutí:

1141 Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby
1142 Řízení před soudem: podání v elektronické formě; k pojmu „originál“ podání
1143 Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti
1144 Výkon trestu odnětí svobody: působení na odsouzené prostřednictvím pokynů a příkazů Řízení před soudem: kompetenční výluka
1145 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu Daňové Řízení: neplatnost rozhodnutí
1146 Daňové řízení: nahlížení do spisu
1147 Daňové řízení: náležitosti rozhodnutí
1148 Daňové řízení: poměr odvolání a žádosti o sdělení důvodu rozdílu mezi přiznanou a vyměřenou daní
1149 Daň z příjmů: zamezení dvojího zdanění; sdružené podniky
1150 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně
1151 Celní řízení: Celní hodnota zboží
1152 Správní řízení: účastenství spolků Právo na informace: řízení o odvolání
1153 Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti poučení Správní (územní) řízení: doručování vyhláškou
1154 Kolaudační řízení: Kolaudace části stavby schopné samostatného užívání
1155 Kolaudační řízení: stanovení lhůty pro odstranění závad
1156 Stavební řízení: řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby
1157 Stavební řízení: občanskoprávní námitky
1158 Důchodové pojištění: příplatek k Důchodu
1159 Důchodové pojištění: příplatek k Důchodu
1160 Důchodové pojištění: souběh starobního Důchodu s příjmem z výdělečné činnosti
1161 Cenné papíry: veřejná nabídka cenných papírů
1162 Ochrana spotřebitele: diskriminace Správní trestání: rozpornost právního řádu
1163 Správní trestání: přestupek ublížení na cti; návrh na projednání přestupku
1164 Správní vyhoštění: povaha zákazu pobytu na území státu; lhůta pro podání žaloby
1165 Autorský zákon: provozování rozhlasového a televizního vysílání díla
1166 Veřejné zakázky: přezkum rozhodnutí o přidělení Veřejné zakázky na vojenský materiál
1167 Rozpočtová pravidla: pravomoc ke kontrole dotací poskytnutých ze státního Rozpočtu
1168 Ochrana utajovaných skutečností: bezpečnostní spolehlivost
1169 Zdravotnictví: zrušení registrace nestátního Zdravotnického zařízení
1170 Kompetenční spory: neexistence sporu
1171 Řízení před soudem: přezkum správního uvážení
1172 Daň z převodu nemovitostí: vklad do základního kapitálu
1173 Stavební zákon: účastenství v územním řízení:; opatření na stavbách a pozemcích vyvolaná živelními pohromami nebo náhlými haváriemi
1174 Státní památková péče: závazné stanovisko Řízení před soudem: přezkum správního uvážení