Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 4/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1107 - 1140

Rozhodnutí:

1107 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o stanovení záloh
1108 Řízení před soudem: pluralita správních rozhodnutí napadených jedinou žalobou
1109 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu; nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí
1110 Řízení před soudem: kompetenční výluka Výkon trestu odnětí svobody: kázeňské tresty
1111 Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost Daňové řízení: doručování v případě konkursu
1112 Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
1113 Řízení před soudem: kompetenční výluka Daňové Řízení: zamítnutí žádosti o přezkum
1114 Daňové řízení: předběžná otázka platnosti smlouvy
1115 Daňové řízení: doručování zástupci s omezenou plnou mocí
1116 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; přijatá zdanitelná plnění
1117 Státní občanství: zásada proporcionality při posuzování nesplnění podmínek pro udělení Státního občanství
1118 Rozhlasové a televizní vysílání: změna technických parametrů vysílání
1119 Rozhlasové a televizní vysílání: náležitosti rozhodnutí o udělení licence
1120 Veřejné zakázky: účastenství v řízení o přezkumu úkonů zadavatele
1121 Veřejné zakázky: přezkum rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
1122 Doprava: povolení mezinárodní autobusové linky Správní řízení: účastenství v řízení
1123 Doprava: označení silničního vozidla firmou (obchodním jménem)
1124 Rozsah zákonného zmocnění k vydání prováděcího předpisu Námořní právo: provozování námořní plavby; provozování rekreační jachty
1125 Azyl: přemístění žadatele o udělení azylu do jiného členského státu; odkladný účinek žaloby; přednostní aplikace práva Společenství
1126 Kompetenční spory: soudní přezkum vyloučení člena spolku
1127 Důchodové pojištění: rozhodování o žádosti o částečný invalidní Důchod
1128 Částečný invalidní důchod: podmínka potřebné doby pojištění
1129 Veřejné zdravotní pojištění: pojistné jako pohledávka za konkursní podstatou; penále
1130 Nemocenské pojištění zaměstnanců: peněžitá pomoc v mateřství; výkon zaměstnání Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek
1131 Advokacie: povinnost advokáta jednat v rámci rozsahu zastoupení
1132 Ochranné známky: pojem spotřebitel
1133 Ochranné známky: Ochrana zeměpisného označení; označení vína obsahující zeměpisný údaj
1134 Nepovolená a neoprávněná stavba
1135 Stavební řízení: změna stavby stojící na cizím pozemku
1136 Azyl: k podmínkám doručování uložením
1137 Řízení před soudem: podjatost soudce
1138 Řízení před soudem: náležitosti žaloby
1139 Správní řízení: oznámení o zahájení řízení
1140 Důchodové pojištění: náhradní doba pojištění