Nejvyšší správní soud
    
 

Detail sbírky

Číslo: 3/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1074 - 1106

Rozhodnutí:

1074 Řízení před soudem: kompetenční výluka
1075 Řízení před soudem: nedostatek podmínek Řízení Územní samospráva: vystupování obce v soukromoprávních vztazích
1076 Řízení před soudem: pasivní žalobní legitimace
1077 Daňové řízení: přikázání pohledávky na peněžní prostředky Daňového dlužníka na účtu vedeném u banky; k pojmu „povinnost nepeněžité povahy“
1078 Daňové řízení: důvody pro povolení obnovy řízení
1079 Daňové řízení: zkoumání důvodu obnovy řízení Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
1080 Daňové řízení: poučovací povinnost správce daně; nahlížení do spisu
1081 Daňové řízení: důkazní břemeno Daňového subjektu; splnění povinnosti nepeněžité povahy
1082 Daň z převodu nemovitostí: zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
1083 Správní trestání: zjišťování skutkového stavu při porušování cenových předpisů v taxislužbě
1084 Správní trestání: stání na parkovišti po uplynutí předplacené doby
1085 Správní trestání: nakládání s nebezpečným odpadem
1086 Advokacie: kárné provinění Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
1087 Státní kontrola: zahájení kontroly; pověření k provedení kontroly
1088 Správní řízení: nevrácení věci k dalšímu řízení
1089 Důchodové pojištění: nemoc z povolání; invalidní Důchod
1090 Důchodové pojištění: počátek běhu lhůty pro vrácení dávky vyplacené ve vyšší výši; k pojmu „orgán sociálního zabezpečení“
1091 Zaměstnanost: doba Zaměstnání zakládající nárok na hmotné zabezpečení
1092 Volby do zastupitelstev obcí: zpochybnění zákonnosti hlasování
1093 Volby do zastupitelstev obcí: počet členů okrskové volební komise
1094 Azyl: odnětí azylu
1095 Azyl: zjišťování skutkového stavu
1096 Ochranné známky: řízení o výmazu; zápisná způsobilost
1097 Ochranné známky: obvyklost a rozlišovací způsobilost Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí
1098 Ochranné známky: přechodná ustanovení
1099 Užitné vzory: meze obrany proti výmazu Užitného vzoru
1100 Rozhlasové a televizní vysílání: přidělení vysílacího kmitočtu
1101 Stavební řízení: povolení změny stavby před dokončením
1102 Daňové řízení: platba zaplacená za dlužníka
1103 Daň z příjmů: stálá provozovna; smlouvy o zamezení dvojího zdanění
1104 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně
1105 Celní právo: závazná informace o sazebním zařazení Řízení před soudem: kompetenční výluka
1106 Právo na informace o životním prostředí: Fond národního majetku České republiky jako povinná osoba