Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1006 - 1042

Rozhodnutí:

1006 Řízení před soudem: nutnost odůvodnit usnesení
1007 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o odvolání vedoucího pracovníka příspěvkové organizace; výkon veřejné moci
1008 Řízení před soudem: ustanovení Veřejného ochránce práv opatrovníkem účastníka Řízení
1009 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o správním vyhoštění
1010 Řízení před soudem: nezákonný zásah; podmínky Řízení
1011 Řízení před soudem: ustanovení zástupce před zahájením Řízení
1012 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; přípustnost kasační stížnosti
1013 Řízení před soudem: postup při nepředložení správního spisu
1014 Řízení před soudem: pasivní legitimace v Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti výroku
1015 Řízení před soudem: posouzení včasnosti žaloby při nerespektování poučení soudu
1016 Kompetenční výluka: zrušení údaje o místu trvalého pobytu
1017 Daň z příjmů: úroky z úvěru
1018 Daň z převodu nemovitostí: předmět daně
1019 Daňové řízení: zastavení řízení; výzva k doplnění odvolání
1020 Daňové řízení: doručování veřejnou vyhláškou
1021 Daňové řízení: právo klást svědkům otázky; právo součinnosti
1022 Daňové řízení: dokazování
1023 Celní řízení: evidence cla; úkon směřující k vyměření nebo doměření cla
1024 Puncovní právo: Puncovní kontrola
1025 Ceny: popis skutku zakládajícího porušení cenových předpisů
1026 Volby do zastupitelstev obcí: registrace kandidátní listiny; volební strana
1027 Volby do zastupitelstev obcí: lhůta k podání návrhu ve věci registrace
1028 Stavební řízení: prodloužení platnosti Stavebního povolení Správní řízení: oznámení rozhodnutí
1029 Stavební zákon: regulativy určující využití území
1030 Stavební řízení: Stavební povolení
1031 Ochrana přírody a krajiny: narušení krajinného rázu
1032 Důchodové pojištění: k sukcesi do dohody o sociálním zabezpečení mezi ČSSR a SSSR
1033 Důchodové pojištění: povaha oznámení o výplatě Důchodu
1034 Státní kontrola: oznámení zahájení kontroly právnické osobě
1035 Advokacie: pozastavení výkonu Advokacie
1036 Odpady: nežádoucí znehodnocení, odcizení nebo únik odpadů
1037 Živnostenské podnikání: způsobilost provozovny k provozování Živnosti; pozastavení provozování Živnosti
1038 Správní trestání: ne bis in idem
1039 Řízení o přestupku: vysvětlení poskytnuté policistovi
1040 Řízení před soudem: kompetenční výluka § 65 soudního řádu správního
1041 Zrušení právního předpisu Ústavním soudem ve vztahu k rozhodování ve správním soudnictví Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
1042 Řízení před soudem: náležité odůvodnění soudního rozhodnutí