Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 2/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 84 - 121

Rozhodnutí:

84 Řízení před soudem: vady Řízení (nepřezkoumatelnost rozhodnutí)
85 Daň z příjmů fyzických osob
86 Řízení před soudem: vada Řízení nezakládající důvodnost žaloby
87 Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku
88 Stavební řízení: zásada koncentrace
89 Daňové řízení: nepřípustné podání Vrácení daně z přidané hodnoty: podmínka materiální vzájemnosti
90 Předpisy profesních komor: zásada vázanosti zákonem
91 Správní trestání: zákaz retroaktivity
92 Územní řízení: konec ústního jednání
93 Pojem stavby
94 Daňové řízení: důkazní břemeno poplatníka daně z příjmů fyzických osob
95 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví
96 Daňové řízení: obnova řízení
97 Státní občanství
98 Političtí vězni: podmínky vzniku nároku; tábory nucené práce
99 Správní trestání: k pojmu „provozovatel taxislužby“
100 Důchodové pojištění: vdovecký Důchod
101 Řízení před soudem: podání kasační stížnosti u věcně nepříslušného soudu
102 Účastníci národního boje za osvobození: podmínky vzniku nároku pozůstalého dítěte
103 Političtí vězni: podmínky vzniku nároku na jednorázovou částku
104 Vdovský důchod: obnova nároku na výplatu nebo nový vznik nároku
105 Političtí vězni: stanovení výše nároku
106 Političtí vězni: výpočet jednorázové částky při přerušení výkonu trestu odnětí svobody
107 Řízení před soudem: opravný prostředek proti rozhodnutí o kasační stížnosti
108 Řízení před soudem: kasační stížnost proti neustanovení zástupce
109 Vodní právo: kompetence správních orgánů
110 Řízení před soudem: zastavení Řízení o kasační stížnosti
111 Řízení před soudem: delegace
112 Služební poměr: porušení Služební povinnosti zvlášť závažným způsobem
113 Řízení před soudem: žalobní body
114 Daňové řízení: námitka podjatosti
115 Azyl : důvody udělení azylu
116 Platnost prováděcího právního předpisu
117 Nezbytnost územního rozhodnutí Stavební řízení: občanskoprávní námitky; doručování veřejnou vyhláškou
118 Rozhodnutí ve věcech soukromoprávních: zákon o telekomunikacích
119 Právo na informace: informace o zdravotním stavu
120 Řízení před soudem: ustanovení tlumočníka
121 Řízení před soudem: delegace