Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 10/2016
Ročník: 4
Rozhodnutí č: 3449 - 3463

Rozhodnutí:

3449 Řízení před soudem: místní příslušnost soudu
3450 Řízení před soudem: příslušnost senátu; jednání příslušníka bezpečnostního sboru, které má znaky přestupku
3451 Řízení před soudem: dotčená veřejnost ve smyslu Aarhuské úmluvy; přípustnost žaloby
3452 Řízení před soudem: aktivní procesní legitimace Veřejného ochránce práv k ochraně veřejného zájmu
3453 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení Rozpočtová pravidla: porušení rozpočtové kázně; postavení Regionální rady soudržnosti
3454 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení; dokazování Přezkumné řízení: ochrana práv nabytých v dobré víře
3455 Daňové řízení: námitky proti exekučnímu příkazu; věcná nesprávnost výkazu nedoplatků
3456 Daň z přidané hodnoty: dodání zboží
3457 Daň z přidané hodnoty: oprava výše daně; daň vzniklá po rozhodnutí o úpadku; započtení přeplatku na dani
3458 Energetika: rozhodnutí o udělení licence k podnikání v energetických odvětvích
3459 Energetika: prodloužení licence na obchod s elektřinou; lhůta pro podání žádosti o prodloužení doby platnosti licence
3460 Opatření obecné povahy: zrušení územního plánu v přezkumném řízení; účastenství obce v přezkumném řízení
3461 Ochrana spotřebitele: informace o ceně ubytovacích služeb; povinnost správně účtovat
3462 Mezinárodní ochrana: zajištění žadatele; nebezpečí pro veřejný pořádek
3463 Pomoc v hmotné nouzi: přiznání mimořádné okamžité pomoci