Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 8/2016
Ročník: 4
Rozhodnutí č: 3406 - 3430

Rozhodnutí:

3406 Správní řízení: doručování; e-mailová adresa s diakritickými znaménky
3407 Správní trestání: odpovědnost za správní delikt při zastoupení na základě plné moci; zavinění
3408 Správní trestání: ústní jednání v nemocnici
3409 Řízení před soudem: nepřípustnost žaloby na ochranu proti nečinnosti
3410 Řízení před soudem: obecně závazná vyhláška
3411 Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
3412 Řízení před soudem: výzva k odstranění reklamního zařízení; úkon podle části čtvrté správního řádu
3413 Řízení před soudem: žaloba na ochranu proti nečinnosti Školství: ustanovení habilitační komise v řízení o návrhu na jmenování docentem
3414 Řízení před soudem: soudní ochrana ve věcech místního referenda Místní referendum: přípustnost otázky; jedna otázka o více věcech; náklady realizace rozhodnutí přijatého v referendu
3415 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti Územní plánování: návrh na zrušení opatření obecné povahy; aktivní legitimace zástupce veřejnosti
3416 Daňové řízení: přeplatek; úhrada splatných pohledávek za majetkovou podstatou
3417 Daňové řízení: prodloužení lhůty pro stanovení daně
3418 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek; dokazování
3419 Daň z přidané hodnoty: ručení příjemce zdanitelného plnění; úmysl poskytovatele zdanitelného plnění
3420 Daň z nemovitých věcí: sazba daně; kolaudační souhlas
3421 Ochrana před nezákonným zásahem: neprovedení zápisu do registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce a výsledků maturitních zkoušek Školství: upuštění od vykonání společné části maturitní zkoušky
3422 Školství: právo na výuku náboženství; zrušení výuky náboženství jako nezákonný zásah; liberační důvody
3423 Provoz na pozemních komunikacích: námitky proti záznamu bodů v registru řidičů; retroaktivita ve prospěch pachatele
3424 Starobní důchod: splnění podmínky výchovy dítěte; péče o dítě manžela; uzavření manželství
3425 Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek
3426 Služební poměr: přezkum rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru
3427 Územní řízení: posouzení záměru
3428 Stavební řízení: prodloužení trvání dočasné stavby; změna dočasné stavby na stavbu trvalou
3429 Pobyt cizinců: maření výkonu rozhodnutí o správním vyhoštění
3430 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem jeho předání do jiného členského státu EU; předpoklad dosažení účelu zajištění; žádost o mezinárodní ochranu