Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 3/2016
Ročník: 4
Rozhodnutí č: 3344 - 3360

Rozhodnutí:

3344 Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení procesně nezastoupenému navrhovateli (žalobci)
3345 Řízení před soudem: žaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánu Energetika: fotovoltaická elektrárna; likvidační (rdousivé) účinky solárního odvodu; posečkání úhrady daně
3346 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti Právo na informace: obchodní společnost jako povinný subjekt; vyčerpání prostředků ochrany proti nečinnosti
3347 Stavební řízení: vstup na pozemky a do staveb Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nařízení kontrolní prohlídky
3348 Daňové řízení: povaha daňového penále
3349 Daňové řízení: obnova řízení Daň z převodu nemovitostí: absolutně neplatná kupní smlouva
3350 Daň z příjmů: prodej spoluvlastnického podílu na bytovém domě; osvobození od daně
3351 Právo na informace: elektronicky podaná žádost vyhodnocena filtrem jako spam
3352 Ochrana osobních údajů: internetová diskuse; porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním předpisem
3353 Sociálně-právní ochrana dětí: příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči
3354 Důchodové pojištění: účastenství na důchodovém pojištění ve Svazové republice Jugoslávie; prokázání doby důchodového pojištění
3355 Regulace reklamy: reklama činností v pohřebnictví
3356 Služební poměr: propuštění policisty ze služebního poměru pro porušení služební přísahy
3357 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; důvody pro prominutí zmeškání úkonu
3358 Volby do zastupitelstev obcí: zákaz zveřejňovat výsledky předvolebních a volebních výzkumů; opětovné zveřejnění předvolebních průzkumů
3359 Ochrana spotřebitele: označování potravin
3360 Provoz na pozemních komunikacích: zadržení řidičského průkazu; zákaz řídit motorové vozidlo