Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 9/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 630 - 659

Rozhodnutí:

630 Telekomunikace: zřízení věcného břemene
631 Obecně závazné vyhlášky obcí: pohyb psů na veřejných prostranstvích
632 Daň z přidané hodnoty: osvobození prodeje podniku nebo jeho části
633 Daňové řízení: rozsah přezkumu rozhodnutí o dani stanovené podle pomůcek
634 Daňové řízení: úkon směřující k vyměření nebo doměření daně
635 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
636 Vyvlastnění; nepřípustnost retroaktivity
637 Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy
638 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
639 Důchodové pojištění: výpočet průměrného měsíčního příjmu
640 Stavební řízení: rozhodování o námitkách; postavení ekologického spolku v řízení
641 Řízení před soudem: rozhodnutí věci bez naŘízení jednání
642 Azyl: důvody pro udělení azylu
643 Azyl: doručování
644 Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti (rozhodnutí o nákladech Řízení)
645 Daň z příjmů právnických osob: způsob uplatnění daňové ztráty
646 Horní právo: předpoklad povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
647 Daňové řízení: vytýkací řízení ve vztahu k Daňové kontrole
648 Řízení před soudem: odmítnutí podání pro neodstranění vad
649 Důchodové pojištění: rozhodné období pro stanovení osobního vyměřovacího základu
650 Daňové řízení: nepřípustnost odvolání
651 Ochrana „osobních údajů“ právnické osoby
652 Zaměstnanost: pravomoc rozhodnout o vyřazení z evidence uchazečů o Zaměstnání Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti
653 Daň z převodu nemovitostí: okamžik rozhodný pro ocenění nemovitosti
654 Právo na informace: obchodní tajemství
655 Řízení před soudem: posouzení právní povahy podání
656 Řízení před soudem: kompetenční výluka
657 Řízení před soudem: počátek běhu lhůty pro podání žaloby
658 Územní řízení: námitky souseda ke stavebně-technickému řešení stavby
659 Správní řízení: lhůta pro přihlášení se k účastenství