Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 11/2015
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 3282 - 3298

Rozhodnutí:

3282 Správní trestání: zákon o silničním provozu; právní kvalifikace skutku
3283 Správní řízení: znalecký posudek předložený účastníkem správního řízení
3284 Správní řízení: doručování; elektronická adresa
3285 Správní řízení: účastníci v řízení o odstranění stavby; kritérium míry přiměřené poměrům
3286 Správní řízení: nahlížení do spisu
3287 Správní řízení: potvrzení nebo změna závazného stanoviska od nadřízeného silničního správního úřadu Pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k účelové komunikaci
3288 Správní řízení: usnesení o účastenství v řízení dle § 28 odst. 1 správního řádu Řízení před soudem: kompetenční výluky
3289 Řízení před soudem: nedoručení rozhodnutí o odvolání; zásahová žaloba; žaloba proti nečinnosti
3290 Řízení před soudem: žaloba proti nezákonnému zásahu Daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně
3291 Daňové řízení: dodatečné daňové přiznání; stanovení daně podle pomůcek
3292 Daňové řízení: výše majetkové podstaty úpadce; námitka podjatosti úředních osob
3293 Daň darovací: zavedení daně darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek Energetika: obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
3294 Provoz na pozemních komunikacích: vrácení řidičského oprávnění
3295 Doprava: zvláštní povolení k provozování vnitrostátní přepravy pro zahraniční provozovatele Právo Evropské unie: právo svobodně se usazovat a podnikat
3296 Ochrana přírody a krajiny: forma provedení zónace v chráněných krajinných oblastech
3297 Ochrana ovzduší: krátkodobá opatření ochrany ovzduší; akční plán ochrany ovzduší
3298 Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy: spory mezi zákazníkem a držitelem licence podle energetického zákona