Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 9/2015
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 3250 - 3267

Rozhodnutí:

3250 Správní trestání: zavinění přestupku; princip důvěry k dopravnímu značení
3251 Správní trestání: zásada ne bis in idem; společné řízení
3252 Řízení před soudem: pravomoc soudu posuzovat odborné otázky novosti a vynálezecké činnosti
3253 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
3254 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti
3255 Řízení před soudem: doručování advokátovi (zástupci účastníka) do datové schránky
3256 Řízení před soudem: povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti
3257 Řízení před soudem: vymezení správního orgánu pro účely určení příslušnosti soudu
3258 Řízení před soudem: místní příslušnost soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí orgánu inspekce práce
3259 Řízení před soudem: zajištění cizince; přezkum rozhodnutí samosoudcem Azyl: povinnost setrvat v zařízení pro zajištění cizinců
3260 Daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně
3261 Daňové řízení: posouzení včasnosti uplatnění plné moci udělené daňovému poradci
3262 Daň z příjmů: stálá provozovna; smlouva o zamezení dvojího zdanění
3263 Spotřební daň: zánik práva vyměřit spotřební daň; uplynutí prekluzivní lhůty
3264 Spotřební daň: minerální olej; osobní spotřeba
3265 Veřejné zakázky: doložení kvalifikačních předpokladů
3266 Regulace reklamy: nepřípustné využití motivu strachu
3267 Právo na informace: odepření informace Léčiva: registrace léčivých přípravků