Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 8/2015
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 3228 - 3249

Rozhodnutí:

3228 Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení procesně úspěšného správního orgánu
3229 Právo průmyslového vlastnictví: vyobrazení průmyslového vzoru v přihlášce
3230 Rozpočty: porušení rozpočtové kázně; výdaj důvodně vynaložený v souvislosti s konáním voleb
3231 Územní plánování: územní plán; územně analytické podklady; SWOT analýza
3232 Důchodové pojištění: vdovský důchod
3233 Odpady: autovraky
3234 Sociálně-právní ochrana dětí: zařazení do evidence žadatelů vhodných ke zprostředkování osvojení dítěte
3235 Rozhlasové a televizní vysílání: běh prekluzivní lhůty
3236 Provoz na pozemních komunikacích: podmínky udělení řidičského oprávnění cizímu státnímu příslušníkovi
3237 Zákon o dráhách: lyžařský vlek; ochranné pásmo
3238 Kompetenční spory: platba za službu šíření reklamních sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací
3239 Správní řízení: cizojazyčná listina Právo průmyslového vlastnictví: zrušení patentu
3240 Řízení před soudem: nezákonný zásah; vyklizení nemovitosti
3241 Daň z přidané hodnoty: vymáhání dluhů a faktoring; finanční činnosti osvobozené od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně
3242 Daň z přidané hodnoty: konkludentní vyměření daně; vrácení nadměrného odpočtu; trestný čin zkrácení daně
3243 Řízení před soudem: soudní přezkum důvodů zdanění výsluhového příspěvku Daňové řízení: zdanění výsluhového příspěvku
3244 Daň z příjmů: zdanění společníka společnosti s ručením omezeným
3245 Daň silniční: provozovatel autoškoly; výcviková vozidla; snížení daně Daňové řízení: lhůta pro stanovení daně
3246 Ochranné známky: užívání ochranné známky a kategorie výrobků; opožděné věcné odůvodnění rozkladu; provedení nových důkazů v rozkladovém řízení
3247 Služební poměr: Hasičský záchranný sbor České republiky; podmínky nároku na výsluhový příspěvek
3248 Odpady: posuzování věci jako odpadu
3249 Státní kontrola: použitelnost zákona o státní kontrole při kontrole plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti