Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 8/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 603 - 629

Rozhodnutí:

603 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
604 Reklama: nadsázka a agrese v Reklamě
605 Daňové řízení: lhůta pro uzavření vytýkacího řízení
606 Řízení před soudem: zpětvzetí žaloby
607 Řízení před soudem: jiná vada Řízení
608 Řízení před soudem: zastavení Řízení pro nezaplacení soudního poplatku
609 Kompetenční spory: povinnost k náhradě nákladů spojených s uvedením komunikace do původního stavu
610 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek
611 Důchodové pojištění: nároky z vnitrostátního práva a mezinárodní smlouvy
612 Řízení před soudem: nedostatek aktivní žalobní legitimace
613 Daňové řízení: zástavní právo Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy
614 Osoby odvlečené do SSSR: státní občanství jako podmínka vzniku nároku na jednorázovou peněžní částku
615 Dualismus práva: náhrada škody ze služebního poměru vojáka
616 Řízení před soudem: poučovací povinnost soudu; vady podání
617 Řízení před soudem: poučení o procesních povinnostech; nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu
618 Řízení před soudem: dokazování
619 Řízení před soudem: úvaha o nicotnosti správního rozhodnutí
620 Řízení před soudem: kompetenční výluka Stavební Řízení: účastníci Řízení o povolení předčasného užívání stavby
621 Stavební řízení: dodatečné povolení části stavby
622 Podklady pro stanovení kvót pro výrobu cukru
623 Úkony policejního orgánu
624 Daň z příjmů: opakované odpisy Řízení před soudem: zmatečnost
625 Řízení před soudem: důvody kasační stížnosti
626 Řízení před soudem: přípustnost obnovy Řízení
627 Ceny: výpočet neoprávněně získaného majetkového prospěchu; způsob určení průměrné věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti; protokol o cenové kontrole
628 Celní zákon: sazební zařazení zboží Řízení před soudem: k hodnocení znaleckých posudků
629 Správní řízení: doručování oznámení o zahájení řízení