Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 8/2014
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 3058 - 3069

Rozhodnutí:

3058 Správní řízení: dohoda správních orgánů upravující jejich věcnou působnost
3059 Řízení před soudem: procesní nástupnictví po zemřelé žalobkyni Právo sociálního zabezpečení: příspěvek na péči
3060 Řízení před soudem: žalobní legitimace Stavební řízení: řízení o povolení zkušebního provozu stavby
3061 Daň z příjmů: příjmy podílového fondu
3062 Daň z převodu nemovitostí: zajišťovací převod práva; zpětný převod nemovitosti na dlužníka
3063 Cla: ověřování certifikátu o preferenčním původu zboží; dodatečné zaúčtování cla
3064 Právo na informace: žádost o informace dle zvláštního právního předpisu; vztah zvláštního právního předpisu a zákona o svobodném přístupu k informacím
3065 Sociální zabezpečení: příspěvek na zvláštní pomůcku
3066 Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné při ukončení pracovního poměru z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti
3067 Silniční provoz: odůvodnění odtažení vozidla; ochrana před nezákonným zásahem
3068 Zákon o dráhách: soukromoprávní povaha prohlášení o dráze celostátní a regionální; příslušnost soudů v civilním řízení
3069 Profesní samospráva: odvolání z funkce notáře ministrem spravedlnosti; odsouzení pro úmyslný trestný čin; zásada ne bis in idem