Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 8/2013
Ročník: 1
Rozhodnutí č: 2850 - 2869

Rozhodnutí:

2850 Správní řízení: překážka věci rozhodnuté
2851 Správní řízení: stavení lhůty pro rozhodnutí o návrhu; nezbytná doba k opatření údajů
2852 Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby
2853 Řízení před soudem: pravomoc soudu; místní příslušnost soudu
2854 Řízení před soudem: prodej podniku a jeho účinky
2855 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
2856 Daň z přidané hodnoty: oprávnění věřitelů snížit daň na výstupu; přechodná ustanovení
2857 Spotřební daně: propadnutí neznačených lihovin
2858 Rozhlasové a televizní vysílání: zánik platnosti licence
2859 Ochranné známky: podobnost výrobků
2860 Ochranné známky: převod přihlášky ochranné známky; nedostatek dobré víry přihlašovatele
2861 Právo průmyslového vlastnictví: řízení o výmazu průmyslového vzoru
2862 Katastr nemovitostí: zásada priority
2863 Ochrana přírody a krajiny: posuzování vlivů záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti Stavební řízení: změna umístění stavby
2864 Doprava: vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
2865 Zbraně a střelivo: znehodnocování zbraně; povinnosti držitele zbrojní licence
2866 Důchodové pojištění: účinek dohody o narovnání uzavřené po podání návrhu na určení neplatnosti výpovědi
2867 Mezinárodní ochrana: prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany
2868 Pobyt cizinců: rozhodnutí o správním vyhoštění
2869 Pobyt cizinců: úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním cizince