Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 3/2013
Ročník: 1
Rozhodnutí č: 2764 - 2783

Rozhodnutí:

2764 Správní řízení: závazné stanovisko
2765 Správní řízení: řízení o povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů; účastenství obce
2766 Správní řízení: náležitosti odvolání; blanketní odvolání Veterinární správa: odběr vzorků masa
2767 Řízení před soudem: přezkum rozvrhu práce soudu
2768 Řízení před soudem: nemožnost přezkumu vyřízení stížnosti odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody
2769 Daňové řízení: žádost o prominutí daně; příslušnost k rozhodnutí o prominutí daně
2770 Daňové řízení: vybírání daně srážkou; odvod za elektřinu ze slunečního záření
2771 Daň z příjmů: povinnost platit zálohy na daň
2772 Cla: sazební zařazení zboží
2773 Profesní samospráva: disciplinární pravomoc České lékárnické komory
2774 Ochrana spotřebitele: označení původu vína
2775 Stavební řízení: obecné požadavky na využívání území
2776 Stavební řízení: obecné technické požadavky na výstavbu – pojem „pohoda bydlení“
2777 Ochrana zemědělského půdního fondu: řízení o změně souhlasu s dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu
2778 Důchodové pojištění: podmínky nároku na starobní důchod; osoba bez státní příslušnosti
2779 Důchodové pojištění: výplata náhrady mzdy před právní mocí rozhodnutí o neplatnosti skončení pracovního poměru a po ní
2780 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění
2781 Pobyt cizinců: přechodný pobyt; účelovost uzavření manželství
2782 Volby do Evropského parlamentu: nárok na náhradu výdajů ze státního rozpočtu Rozpočtová pravidla: rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace
2783 Kompetenční spory: testování historických vozidel