Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 5/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 527 - 555

Rozhodnutí:

527 Správní řízení: běh lhůt při přerušení řízení
528 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti
529 Ochrana přírody a krajiny: souhlas k mimořádným opatřením v lesích národního parku
530 Řízení před soudem: vázanost soudu vyhlášeným rozsudkem; pasivní žalobní legitimace Advokacie: Řízení o kárném provinění advokáta
531 Daň z přidané hodnoty: zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty
532 Daňové řízení: zdravotní pojišťovna a povinnost mlčenlivosti
533 Řízení před soudem: povinné zastoupení advokátem v Řízení o kasační stížnosti
534 Řízení před soudem: posuzování náležitostí žaloby a odstraňování vad; pasivní legitimace v Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu Řízení před soudem: posuzování náležitostí žaloby a odstraňování vad; pasivní legitimace v Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
535 Rozhlasové a televizní vysílání: zásada objektivity a vyváženosti Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
536 Řízení před soudem: kompetenční výluka
537 Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
538 Řízení před soudem: překážka věci rozhodnuté; odmítnutí žaloby
539 Vojáci z povolání: odnětí výsluhového příspěvku
540 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve věci správního poplatku
541 Řízení před soudem: podjatost soudce
542 Celní řízení: dokazování
543 Doprava: registrace silničních vozidel
544 Daňové řízení: přerušení běhu promlčecí lhůty
545 Řízení před soudem: podjatost soudce
546 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí ve věci nemocenského pojištění vydaného před nabytím účinnosti soudního řádu správního
547 Daňové řízení: opakovaný dodatečný platební výměr
548 Daňové řízení: neplatnost rozhodnutí
549 K závaznosti českých technických norem
550 Rehabilitace a restituce: účastníci národního boje za osvobození Rehabilitace a restituce: účastníci národního boje za osvobození
551 Daň z příjmů: hmotný majetek Daňové řízení: neunesení důkazního břemene a jeho důsledky v řízení před soudem
552 Daňové řízení: dokazování
553 Řízení před soudem: kompetenční výluka
554 Stavební zákon: odstranění stavby provedené bez Stavebního povolení a bez odborného vedení
555 Právo na informace: poskytnutí metodických pomůcek; k pojmu „informace“ Azyl: Příručka procedur a kritérií