Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2013
Ročník: 1
Rozhodnutí č: 2724 - 2745

Rozhodnutí:

2724 Řízení před soudem: objektivní a subjektivní lhůta
2725 Řízení před soudem: ochrana práv třetích osob proti souhlasu stavebního úřadu
2726 Řízení před soudem: jiná vada řízení
2727 Správní trestání: omezení plateb v hotovosti
2728 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
2729 Daňové řízení: postup k odstranění pochybností
2730 Daň z příjmů: církevní právnické osoby; daňová uznatelnost nákladů
2731 Daň z příjmů: sleva na dani
2732 Ochrana osobních údajů: charakter žádosti o uložení opatření k nápravě; subjektivní právo na výkon dozoru
2733 Právo průmyslového vlastnictví: obrazová a prostorová ochranná známka
2734 Regulace reklamy: reklama na alkoholické nápoje
2735 Veřejné zakázky: smlouvy o poskytování právních služeb
2736 Školství: povaha předškolního vzdělávání; přezkum rozhodnutí mateřské školy o přijetí dítěte
2737 Územní samospráva: určení majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizace
2738 Obecně závazné vyhlášky obcí: veřejně přístupný podnik
2739 Volby do obecního zastupitelstva: aktivní legitimace navrhovatele
2740 Opatření obecné povahy: stanovisko orgánů státní správy lesa k územně plánovací dokumentaci
2741 Územní plánování: odchýlení se od zásad územního rozvoje; odůvodnění nemožnosti využití dříve vymezených zastavitelných ploch
2742 Stavební řízení: soulad projektové dokumentace s územním plánem; ochrana práv nabytých v dobré víře
2743 Ochrana přírody a krajiny: kácení dřevin
2744 Kompetenční spory: příslušnost k vydání evropského platebního rozkazu
2745 Kompetenční spory: rozhodování o návrhu povinného na částečné zastavení exekuce