Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 6/2012
Ročník: 0
Rozhodnutí č: 2596 - 2621

Rozhodnutí:

2596 Řízení před soudem: doručování
2597 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí rektora ve věci návrhu na jmenování děkana
2598 Řízení před soudem: kompetenční výluka; rozhodnutí rektora o výjimce ze studijního a zkušebního řádu
2599 Řízení před soudem: kompetenční výluka; spory z veřejnoprávních smluv
2600 Řízení před soudem: nezákonný zásah; zápis poznámky do katastru nemovitostí
2601 Řízení před soudem: osvobození fyzické osoby od soudních poplatků
2602 Řízení před soudem: rozsah přezkumu rozhodnutí obsahujícího utajované skutečnosti Utajované informace: bezpečnostní riziko
2603 Správní řízení: povaha Policie ČR jako správního orgánu Silniční provoz: dohled na bezpečnost a plynulost provozu
2604 Daňové řízení: úroky z prodlení vzniklé v průběhu konkursního řízení
2605 Rozhlasové a televizní vysílání: rozlišení mezi reklamou a teleshoppingem
2606 Opatření obecné povahy: účinnost
2607 Pomoc v hmotné nouzi: uznání osoby za práce neschopnou; ohrožení sociálním vyloučením
2608 Veřejné zakázky: hodnocení nabídek; nejasnosti v nabídce; zákaz diskriminace
2609 Správní řízení: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu; zkrácené přezkumné řízení
2610 Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí Ochranné známky: skutkový stav pro rozhodnutí o přihlášce
2611 Stavební řízení: povinnost stavebníka prokázat právo k pozemku, na němž má být zřízena stavba Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení
2612 Stavební řízení: nejednoznačnost vymezení stavby
2613 Pozemkové úpravy: řízení o pozemkových úpravách; přechod vlastnického práva k pozemkům v území s nedokončeným scelovacím řízením
2614 Cla: nákupní provize
2615 Celní řízení: lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty
2616 Daň z příjmů: rezerva na opravy hmotného majetku
2617 Daň z přidané hodnoty: uplatnění nadměrného odpočtu; úprava základu daně
2618 Daňové řízení: odůvodnění rozhodnutí o nařízení přezkoumání daňových rozhodnutí
2619 Daň z převodu nemovitostí: k pojmu „byt, který nebyl dosud užíván“
2620 Česká obchodní inspekce: předkládání dokladů potřebných pro provedení kontroly
2621 Veřejné zakázky: jednací řízení s uveřejněním; zásada transparentnosti