Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 4/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 498 - 526

Rozhodnutí:

498 Stanovisko sociálně-správního kolegia Nejvyššího správního soudu k výkladu pojmu „odvlečení“ podle zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
499 Ochrana přírody a krajiny: stanovisko k zásahu do krajinného rázu
500 Služební poměr vojáka z povolání: k pojmu reatestace
501 Správní řízení: právo na opisy; nepředložení celého odvolání Vodní právo: kompetence ústředních správních úřadů
502 Vodní právo: kompetence ústředních správních úřadů; nicotnost
503 Správní řízení: vyloučení pracovníků Správního orgánu
504 Daňové řízení: nezákonná pomůcka
505 Řízení před soudem: nepřípustnost žaloby proti rozhodnutí o pokutě v blokovém Řízení
506 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti správního orgánu
507 Řízení před soudem: kasační stížnost proti rozhodnutí o odkladném účinku žaloby
508 Dualismus práva: pozemkové úpravy
509 Správní řízení: vada řízení spočívající v nesprávném doručení rozhodnutí
510 Vodní právo: poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
511 Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu
512 Dualismus práva: spor o vlastnické právo k nemovitosti
513 Daň z převodu nemovitostí: zánik osvobození od daně
514 Dualismus práva: náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem
515 Správní trestání: stanovení výše sankce
516 Řízení před soudem: zásada koncentrace
517 Správní řízení: obnova řízení
518 Důchodové pojištění: „dílčení“
519 Řízení před soudem: poučovací povinnost soudu; tlumočník
520 Vodní právo: kompetence ústředních správních úřadů
521 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví
522 Obnova správního řízení: k nemožnosti zjednat nápravu v odvolacím řízení
523 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí Důchodové pojištění: dokazování
524 Řízení před soudem: zásada koncentrace
525 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
526 Řízení před soudem: zjišťování skutkového stavu