Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 8/2011
Ročník: 9
Rozhodnutí č: 2339 - 2362

Rozhodnutí:

2339 Řízení před soudem: přípustnost žaloby; vyčerpání řádných opravných prostředků
2340 Řízení před soudem: nezákonný zásah; kompetenční výluka
2341 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení Správní řízení: dokazování; vypořádání námitek
2342 Správní řízení: způsobilost být slyšen jako svědek
2343 Správní řízení: rozhodnutí Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu Zemědělství: poskytování podpor
2344 Správní trestání: důkaz audiovizuální nahrávkou Právo na respektování soukromého života: utajené pořízení audiovizuálního záznamu Ceny: stanovení maximálních cen taxislužby
2345 Daňové řízení: dodatečné daňové přiznání; prekluzivní lhůta
2346 Daňové řízení: finanční revize; prekluzivní lhůta
2347 Daňové řízení: povolení splátek na zaplacení daňového nedoplatku
2348 Daň z přidané hodnoty: úplatné převody movitých věcí uskutečňované obcí
2349 Důchodové pojištění: zpětné vymáhání dávek
2350 Školství: právo na přístup ke školnímu stravování
2351 Právo na informace: časová působnost právních předpisů; povinný subjekt
2352 Matriční evidence: změna příjmení
2353 Stavební řízení: veřejně prospěšná stavba Územní plánování: změna územního plánu
2354 Veřejné zakázky: obcházení zákona postupnými kroky
2355 Kompetenční spory: pozitivní kompetenční spor
2356 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
2357 Daň z přidané hodnoty: lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně
2358 Daň z převodu nemovitostí: lhůta pro vyměření daně
2359 Daňové řízení: právní moc rozhodnutí
2360 Oceňování majetku: obvyklé roční nájemné
2361 Ochranné známky: klamavost; zrušení
2362 Regulace reklamy: reklama s prvky pornografie