Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 7/2010
Ročník: 8
Rozhodnutí č: 2065 - 2080

Rozhodnutí:

2065 Řízení před soudem: zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku; skutkově a právně totožné věci
2066 Daňové řízení: prominutí daně Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o prominutí daně
2067 Daňové řízení: daňová kontrola; mezinárodní pomoc při správě daní; úkon přerušující běh prekluzivní lhůty
2068 Daňové řízení: povinnosti daňového subjektu v konkursu
2069 Daňové řízení: přezkoumávání daňových rozhodnutí; lhůta pro vyměření daně
2070 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
2071 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: výsluhový příspěvek
2072 Vodní právo: poplatek za odběr podzemní vody
2073 Veřejné zakázky: kvalifikační předpoklady Správní řízení: možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí
2074 Správní řízení: účinnost vyhlášky po zrušení zmocňujícího ustanovení k jejímu vydání
2075 Zaměstnanost: povinnost zajišťovat plnění úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru
2076 Rozhlasové a televizní vysílání: skrytá reklama
2077 Hospodářská soutěž: místní šetření v obchodních prostorách soutěžitelů
2078 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem předání podle mezinárodní smlouvy
2079 Pobyt cizinců: stanovení lhůty k vycestování
2080 Provoz na pozemních komunikacích: překročení nejvyšší povolené rychlosti; použití zvláštního výstražného světla Správní trestání: nezákonně získaný důkaz