Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 4/2010
Ročník: 8
Rozhodnutí č: 2013 - 2032

Rozhodnutí:

2013 Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby ve věcech důchodového pojištění
2014 Řízení před soudem: neaplikovatelnost nařízení vlády pro rozpor s ústavním pořádkem
2015 Řízení před soudem: podjatost soudce
2016 Řízení před soudem: uložení pořádkové pokuty Advokacie: chování advokáta vůči soudu
2017 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o určení dne zániku správcovského zástavního práva
2018 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o příspěvku na péči
2019 Řízení před soudem: kompetenční výluka; úkon insolvenčního správce spočívající v uznání či zjištění přihlášených pohledávek
2020 Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti podané osobou zúčastněnou
2021 Kompetenční spory: příslušnost k rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace Správní řízení: okolnosti rozhodné pro určení příslušnosti
2022 Cla: podmínky uznání jiných rovnocenných dokladů při žádosti o vývozní náhradu
2023 Daň z příjmů: vznik vlastnického práva k nemovitostem; daňově uznatelné náklady na tvorbu rezerv na opravy a odpisování majetku
2024 Daň z příjmů: výpočet příjmu spoluvlastníka
2025 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně
2026 Daňové řízení: běh lhůty pro vyměření či doměření daně; úkon správce daně v odvolacím řízení
2027 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě Přestupky: ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
2028 Pozemní komunikace: veřejné užívání účelové komunikace
2029 Stavební řízení: účastenství v řízení
2030 Svobodný přístup k informacím: členství soudců v KSČ
2031 Veřejné zakázky: public private partnership
2032 Ochrana lesa: pozemek určený k plnění funkcí lesa