Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2010
Ročník: 8
Rozhodnutí č: 1962 - 1979

Rozhodnutí:

1962 Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
1963 Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti; neveřejné části správního spisu
1964 Řízení před soudem: kompetenční výluka Daňové řízení: záznamní povinnost
1965 Daňové řízení: přezkoumání daňového rozhodnutí
1966 Daňové řízení: skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce
1967 Daňové řízení: k postupu správce daně před vydáním dodatečného platebního výměru
1968 Správní řízení: účastenství v řízení Odpady: řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
1969 Spolkové právo: kritéria přípustnosti zásahu do sdružovacího práva; rozpuštění občanského sdružení
1970 Stavební zákon: pojem „uzavřený prostor existujících staveb“
1971 Územní plánování: námitky proti návrhu územního plánu; podstatná úprava návrhu územního plánu; plocha nadmístního významu Opatření obecné povahy: vydání zákonem stanoveným způsobem
1972 Právo na informace: povinnost veřejné instituce poskytovat informace
1973 Důchodové pojištění: starobní důchod; souběh doby pojištění a vyloučené doby
1974 Důchodové pojištění: doby účasti na pojištění
1975 Správní trestání: provozování rozhlasového a televizního vysílání; popis skutku ve výroku rozhodnutí
1976 Rozhlasové a televizní vysílání: k pojmu „pořad“; ohrožení vývoje u dětí a mladistvých Správní trestání: provozování rozhlasového a televizního vysílání
1977 Provozování her a loterií: povolení k provozování „jiné podobné hry“
1978 Provozování her a loterií: provoz výherních hracích přístrojů
1979 Státní památková péče: prohlášení věci za kulturní památku Správní řízení: aktivní legitimace k podání odvolání