Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 8/2009
Ročník: 7
Rozhodnutí č: 1865 - 1883

Rozhodnutí:

1865 Řízení před soudem: zrušující rozsudek krajského soudu stojící na nesprávných důvodech Daňové řízení: zrušení rozhodnutí správce daně v odvolacím řízení
1866 Střet zájmů: porušení povinnosti veřejným funkcionářem Řízení před soudem: řízení ve věci porušení povinnosti veřejným funkcionářem; náhrada nákladů řízení; vrácení soudního poplatku
1867 Pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci Řízení před soudem: kompetenční výluka
1868 Kompetenční spory: zřízení věcného břemene; zřizování a provozování podzemního a komunikačního vedení
1869 Nemocenské pojištění zaměstnanců: kontrola dodržování léčebného režimu
1870 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
1871 Daň z příjmů: rezerva na opravu hmotného majetku
1872 Daňové řízení: vyměření daně Daň z přidané hodnoty: vyměření nadměrného odpočtu
1873 Státní občanství: děti bývalých československých státních občanů
1874 Mezinárodní ochrana: stát příslušný k posouzení žádosti o udělení mezinárodní ochrany; platnost krátkodobého víza
1875 Služební poměr: propuštění ze služebního poměru
1876 Ochrana přírody a krajiny: výjimka ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů
1877 Územní řízení: nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy; protichůdná stanoviska spolupůsobících orgánů státní správy Ochrana přírody a krajiny: zásah do krajinného rázu
1878 Hospodářská soutěž: dohody narušující soutěž; k pojmu „narušení hospodářské soutěže“
1879 Právo na informace: poskytování informací ve lhůtě
1880 Právo na informace: k pojmu „rozhodovací činnost soudů“
1881 Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; kompetenční výluka Správní řízení: rozhodnutí o neprominutí zmeškání lhůty
1882 Správní řízení: podjatost pracovníka správního orgánu Vodní právo: vypouštění odpadních vod; odpovědnost „spolupachatele“ jiného správního deliktu
1883 Správní řízení: řízení o prodloužení povolení nakládat s vodami; účastenství v řízení; změna žádosti