Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 7/2009
Ročník: 7
Rozhodnutí č: 1847 - 1864

Rozhodnutí:

1847 Řízení před soudem: povinnost soudu podat návrh na zrušení zákona; zrušení derogačního ustanovení zákona
1848 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí o nevydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození
1849 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; postoupení věci příslušnému orgánu
1850 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem vyhoštění Řízení před soudem: přednostní vyřizování věci
1851 Daňové řízení: zánik práva daň vyměřit nebo doměřit Řízení před soudem: přihlédnutí k daňové prekluzi z moci úřední
1852 Daň z příjmů: úprava základu daně při sjednání cen odlišných od cen na trhu obvyklých
1853 Kompetenční spory: činnost krajského úřadu při výkonu veřejnosprávní kontroly v oblasti dopravy
1854 Kompetenční spory: přezkum rozhodnutí o žádosti o udělení souhlasu s obsahem dobrovolné nabídky převzetí
1855 Soudy a soudci: přeložení soudce Správní řízení: zkrácené přezkumné řízení
1856 Správní trestání: důkazní prostředky; úřední záznam Správní řízení: nové skutečnosti a důkazy v odvolacím řízení
1857 Hospodářská soutěž: zakázané dohody; protisoutěžní jednání, které započalo před vstupem České republiky do Evropské unie Správní trestání: trvající delikt
1858 Hospodářská soutěž: unifikace chování okruhu soutěžitelů
1859 Domácí násilí: rozhodnutí o vykázání osoby ze společného obydlí
1860 Právo průmyslového vlastnictví: řízení o částečném výmazu užitného vzoru
1861 Odpady: řízení o přeshraniční přepravě odpadu určeného k energetickému využití
1862 Stavební zákon: prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí; stavění lhůt
1863 Služební poměr příslušníků Policie ČR: porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem
1864 Zaměstnanost: překážky zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání