Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2009
Ročník: 7
Rozhodnutí č: 1738 - 1761

Rozhodnutí:

1738 Kompetenční spory: smluvní pokuta vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací
1739 Kompetenční spory: pojem sporu; strany kompetenčního sporu
1740 Řízení před soudem: citace judikatury
1741 Řízení před soudem: odmítnutí návrhu při neodstranitelném nedostatku podmínek řízení
1742 Řízení před soudem: pravomoc rozšířeného senátu rozhodovat meritorně; rozsah soudního přezkumu
1743 Řízení před soudem: zásada koncentrace řízení
1744 Správní řízení: vázanost správního orgánu právním názorem soudu Řízení před soudem: závaznost rozhodnutí rozšířeného senátu
1745 Správní řízení: nedůvodné rozdíly při rozhodování skutkově podobných případů
1746 Ochrana přírody a krajiny: držení ohroženého živočicha Správní řízení: princip dobré správy; užívání odborného jazyka
1747 Mezinárodní ochrana: lhůta pro vydání rozhodnutí
1748 Mezinárodní ochrana: doručování rozhodnutí žadateli o azyl
1749 Mezinárodní ochrana: hodnocení důkazů; výjimečné postavení v rámci azylově relevantní skupiny; pronásledování
1750 Daň z příjmů: přípustnost dodatečného daňového přiznání
1751 Daň z příjmů: den zdanitelného plnění a zápis v evidenci vozidel
1752 Daň z nemovitostí: plošná stavba
1753 Celní právo: zařazování zboží podle celního sazebníku
1754 Celní řízení: uplatnění celního dluhu vůči ručiteli; lhůta pro vyměření celního dluhu
1755 Školství: přijímací řízení; právo nahlížet do materiálů
1756 Ochrana kulturního dědictví: prodej předmětů kulturní hodnoty
1757 Odpady: nakládání s odpady
1758 Ochranné známky: užívání zapsaných práv
1759 Služební poměr: doplatek služebního příjmu za dobu zproštění služby
1760 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; rozhodování o náhradě nákladů řízení Správní řízení: opatření proti nečinnosti
1761 Stavební řízení: řízení o odstranění stavby; stavba postavená v rozporu se stavebním povolením