Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 9/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 305 - 331

Rozhodnutí:

305 Řízení před soudem: delegace vhodná
306 Účastenství v řízení o stanovení zóny havarijního plánování
307 Kompetenční spory: pravomoc zvláštního senátu
308 Cenné papíry: účastenství ve správním řízení o vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu
309 Správní trestání: odpovědnost za přestupek
310 Správní řízení: koncentrace
311 Řízení před soudem: individuální osvobození od soudních poplatků
312 Azyl: k povinnosti tvrzení
313 Vodní právo: podmínky k uložení opatření k nápravě
314 Cla: postavení ručitele
315 Správní řízení: předběžná otázka
316 Výkon rybářského práva
317 Azyl: zájmy nezletilého žadatele o azyl
318 Ochrana přírody a krajiny: souhlas k umisťování a povolování staveb
319 Řízení před soudem: úvaha o nicotnosti správního rozhodnutí; náležitosti žaloby
320 Daňové řízení: přezkoumání Daňového rozhodnutí
321 Řízení před soudem: individuální osvobození od soudních poplatků
322 Řízení před soudem: doručování; opožděná kasační stížnost
323 Řízení před soudem: lhůta k přípravě na jednání
324 Kolektivní investování: odborná péče osob jednajících jménem investiční společnosti
325 Azyl: bezpečná třetí země
326 Řízení před soudem: rozsah přezkoumání rozhodnutí
327 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek
328 Státní a veřejní zaměstnanci: služební poměr příslušníků Policie ČR
329 Správní trestání: lhůta pro uložení sankce
330 Ochrana lesa: pravomoc České inspekce životního prostředí Správní řízení: dokazování; označení odvolacího orgánu
331 Změna zařazení do sítě škol Řízení před soudem: postoupení opravného prostředku příslušnému správnímu orgánu